Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie niepublikowania odniesienia do normy EN 3-9:2006 „Gaśnice przenośne – część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 666) (1)

Data ogłoszenia:2009-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 13

Strona 1 z 2
19.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/13

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie niepublikowania odniesienia do normy EN 3-9:2006 „Gaśnice przenośne – część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 666)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/140/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Urządzenia ciśnieniowe oraz zespoły uznawane są za spełniające zasadnicze wymogi określone w dyrektywie 97/23/WE, jeśli spełniają krajowe normy transponujące zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej.

uwzględniając dyrektywę 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnienio­ wych (1), w szczególności jej art. 6,

(3)

uwzględniając opinię Stałego Komitetu powołanego zgodnie z art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicz­ nych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyj­ nego (2),

Zgodnie z art. 6 dyrektywy 97/23/WE Szwecja wniosła formalny sprzeciw w odniesieniu do normy EN 3-9:2006, przyjętej przez Europejski Komitet Normaliza­ cyjny (CEN) w dniu 2 listopada 2006 r., do której odnie­ sienie jeszcze nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Szwecja uważa, że sekcje 4, 5.1, 5.2, 5.4, 6 i 8 normy EN 3-9:2006 nie spełniają zasadniczych wymogów określonych w dyrektywie 97/23/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 97/23/WE stanowi, że urządzenia ciśnieniowe oraz zespoły mogą być wprowadzane do obrotu oraz wprowadzane do użytku jedynie, jeśli są właściwie zain­ stalowane oraz utrzymywane we właściwy sposób dla przewidzianego wykorzystania, nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu osób oraz, jeżeli to jest stosowne, zwie­ rząt domowych lub mienia.

(5)

(1) Dz.U. L 181 z 9.7.1997, s. 1. (2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

W odniesieniu do sekcji 4 (materiały) normy EN 3-9:2006 Szwecja uważa, że podano w nim jedynie ogólne informacje i że z tego powodu niemożliwe jest ustalenie rozwiązań technicznych dotyczących wymogów w odniesieniu do materiałów technicznych ustanowio­ nych w pkt 4 załącznika I do dyrektywy 97/23/WE. Dokładny wybór materiału jest w tym kontekście niezbędny, aby spełnić kilka zasadniczych wymogów bezpieczeństwa dotyczących urządzeń ciśnieniowych zgodnie z odnośnym wymogiem zlecenia M/071 CEN-u.

L 48/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2009

(6)

W sekcji 4 normy EN 3-9:2006 nie określono rodzaju materiałów, których należy użyć. W normie wykluczone zostało jedynie stosowanie materiałów niemetalicznych w korpusach urządzeń do sterowania i wymagane jest, aby materiał, z którego wykonane są komponenty i który może mieć kontakt z częściami składowymi, był kompa­ tybilny zarówno z zawartością innych komponentów, jak i z materiałem, z których są one wykonane. Dlatego wobec braku konkretnych specyfikacji technicznych w sekcji 4 normy EN 3-9:2006 nie potwierdza się domniemanej zgodności z wymogami w pkt 4 załącz­ nika I do dyrektywy 97/23/WE.

(11)

Zdaniem Szwecji sekcja 6 normy EN 3-9:2006 (wytwa­ rzanie gaśnicy z części) zgodnie z załącznikiem ZA ma na celu potwierdzenie zgodności z wymogami w pkt 2.8 (zespoły) załącznika I do dyrektywy 97/23/WE. Jednakże pkt 2.8 załącznika I do tej dyrektywy dotyczy projekto­ wania, a nie wytwarzania gaśnicy z części.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 19 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Danii w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 978)

 • Dz. U. L48 - 17 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 977)

 • Dz. U. L48 - 16 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2009 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2008/2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 798)

 • Dz. U. L48 - 5 z 200919.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/11/WE z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bensulfuronu, 5-nitrogwajakolanu sodu, orto-nitrofenolanu sodu, p-nitrofenolanu sodu i tebufenpiradu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L48 - 3 z 200919.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 826/2008 ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

 • Dz. U. L48 - 1 z 200919.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L48 - 0 z 200919.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.