Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2009 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2008/2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 798)

Data ogłoszenia:2009-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 16

L 48/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 lutego 2009 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2008/2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 798) (2009/141/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

się swych kwot od dnia 1 października 2008 r., do dnia wypłaty pierwszej raty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restruktu­ ryzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 10 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 państwa członkowskie mogą wypłacić 100 % pomocy restrukturyzacyjnej przewidzianej w art. 3 wymienio­ nego rozporządzenia w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 w jednej racie. W takim przypadku wypłata nastąpi w czerwcu 2009 r. Do dnia 31 marca 2009 r. państwa członkowskie informują Komisję, czy zamierzają skorzystać z możliwości przewidzianej w pierwszym ustępie. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 umożliwia Komisji podjęcie decyzji o przyspieszeniu terminów wypłaty pomocy przyznanej na mocy tymcza­ sowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowni­ czego ustanowionego tym rozporządzeniem. Ponieważ fundusz restrukturyzacji, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 320/2006, dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi, należy umożliwić państwom członkowskim przyspieszenie terminu wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przy­ znanej na rok gospodarczy 2008/2009 przedsiębior­ stwom, plantatorom oraz podmiotom świadczącym usługi przy użyciu maszyn rolniczych, którzy zrzekli

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 42.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 19 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Danii w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 978)

 • Dz. U. L48 - 17 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 977)

 • Dz. U. L48 - 13 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie niepublikowania odniesienia do normy EN 3-9:2006 „Gaśnice przenośne – część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 666) (1)

 • Dz. U. L48 - 5 z 200919.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/11/WE z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bensulfuronu, 5-nitrogwajakolanu sodu, orto-nitrofenolanu sodu, p-nitrofenolanu sodu i tebufenpiradu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L48 - 3 z 200919.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 826/2008 ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

 • Dz. U. L48 - 1 z 200919.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L48 - 0 z 200919.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.