Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 977)

Data ogłoszenia:2009-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 17

19.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 977)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2009/142/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

państwa członkowskie otrzymują wkład finansowy prze­ znaczony na pokrycie kosztów niektórych środków służących zwalczaniu ptasiej grypy.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 3a ust. 1,

Artykułem 3a ust. 3 tiret pierwsze i drugie decyzji 90/424/EWG ustanowiono zasady dotyczące części procentowej kosztów poniesionych przez państwo człon­ kowskie, która może zostać pokryta w ramach wkładu finansowego Wspólnoty.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli, wywierającą poważny wpływ na rentowność gospodarstw drobiar­ skich, co z kolei wywołuje zakłócenia w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w wywozie do krajów trzecich.

Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy, podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3).

(2)

W przypadku wystąpienia ogniska ptasiej grypy zachodzi ryzyko rozprzestrzenienia się czynnika chorobotwór­ czego do innych gospodarstw drobiarskich w danym państwie członkowskim, w innych państwach członkow­ skich lub w państwach trzecich poprzez międzynaro­ dowy handel żywym drobiem lub otrzymanymi z niego produktami.

(7)

W Zjednoczonym Królestwie wystąpiły w 2008 r. ogniska ptasiej grypy. Na podstawie dyrektywy 2005/94/WE Zjednoczone Królestwo wprowadziło środki mające na celu zwalczenie ognisk tej choroby.

(8)

(3)

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (2) określa środki, które w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby powinny być natychmiast wdrożone przez państwa członkowskie w trybie pilnym w celu zapobie­ żenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Władze Zjednoczonego Królestwa całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 3 decyzji 90/424/EWG i art. 6 rozporzą­ dzenia (WE) nr 349/2005.

(9)

Szacunkowe podsumowania kosztów poniesionych w celu zwalczenia ptasiej grypy zostały przedstawione przez Zjednoczone Królestwo w dniach 1 sierpnia i 3 września 2008 r.

(4)

Decyzją 90/424/EWG ustalono procedury wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony ficzne środki weterynaryjne, w tym środki w stanie zagrożenia. Zgodnie z art. 3a

regulujące na specy­ stosowane tej decyzji

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. (2) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.

(3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

L 48/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Zjednoczonego Królestwa Można przyznać Zjednoczonemu Królestwu wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesio­ nych przez to państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3a ust. 2 i 3 decyzji 90/424/EWG, podjętych w 2008 r. w celu zwalczania ptasiej grypy. Artykuł 2 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 19 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Danii w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 978)

 • Dz. U. L48 - 16 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2009 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2008/2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 798)

 • Dz. U. L48 - 13 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie niepublikowania odniesienia do normy EN 3-9:2006 „Gaśnice przenośne – część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 666) (1)

 • Dz. U. L48 - 5 z 200919.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/11/WE z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bensulfuronu, 5-nitrogwajakolanu sodu, orto-nitrofenolanu sodu, p-nitrofenolanu sodu i tebufenpiradu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L48 - 3 z 200919.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 826/2008 ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

 • Dz. U. L48 - 1 z 200919.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L48 - 0 z 200919.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.