Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Danii w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 978)

Data ogłoszenia:2009-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 19

19.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Danii w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 978)

(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(2009/143/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Artykuł 3a ust. 3 tiret pierwsze i drugie decyzji 90/424/EWG ustanawia zasady dotyczące części procen­ towej kosztów poniesionych przez państwo członkow­ skie, która może zostać pokryta w ramach wkładu finan­ sowego Wspólnoty. Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy, podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3).

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 3a ust. 1,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli, wywierającą poważny wpływ na rentowność gospodarstw drobiar­ skich, co z kolei wywołuje zaburzenia w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w wywozie do krajów trzecich.

(7)

W Danii wystąpiły w 2008 r. ogniska ptasiej grypy. Na podstawie dyrektywy 2005/94/WE Dania wprowadziła środki mające na celu zwalczenie ognisk tej choroby. Władze Danii całkowicie wypełniły zobowiązania tech­ niczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 3 decyzji 90/424/EWG i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(8) (2)

W przypadku wystąpienia ogniska ptasiej grypy wystę­ puje ryzyko rozprzestrzenienia się czynnika chorobot­ wórczego do innych gospodarstw drobiarskich – tak w danym państwie członkowskim, jak i w krajach trze­ cich – poprzez międzynarodowy handel żywym drobiem lub otrzymanymi z niego produktami.

(9)

Ostateczne szacunkowe podsumowania kosztów ponie­ sionych w celu zwalczenia ptasiej grypy zostały przed­ stawione przez Danię w dniach 13 maja oraz 1 lipca 2008 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (2) określa środki, które w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby powinny być natychmiast wdrożone przez państwa członkowskie w trybie pilnym w celu zapobie­ żenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Decyzją 90/424/EWG ustalono procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specy­ ficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Zgodnie z art. 3a tej decyzji państwa członkowskie otrzymują wkład finansowy prze­ znaczony na pokrycie kosztów niektórych środków służących zwalczaniu ptasiej grypy.

Artykuł 1 Wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Danii Można przyznać Danii wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych przez to państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3a ust. 2 i 3 decyzji 90/424/EWG, podjętych w 2008 r. w celu zwalczania ptasiej grypy.

(3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. (2) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.

L 48/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2009

Artykuł 2 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 17 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 977)

 • Dz. U. L48 - 16 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2009 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2008/2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 798)

 • Dz. U. L48 - 13 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie niepublikowania odniesienia do normy EN 3-9:2006 „Gaśnice przenośne – część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 666) (1)

 • Dz. U. L48 - 5 z 200919.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/11/WE z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bensulfuronu, 5-nitrogwajakolanu sodu, orto-nitrofenolanu sodu, p-nitrofenolanu sodu i tebufenpiradu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L48 - 3 z 200919.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 826/2008 ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

 • Dz. U. L48 - 1 z 200919.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L48 - 0 z 200919.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.