Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 826/2008 ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

Data ogłoszenia:2009-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 3

19.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 138/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 826/2008 ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wione w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Przedmiotowe zniesienie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 43 lit. d) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

W ciągu jednego miesiąca (od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2009 r.) w odniesieniu do dopłat do prywat­ nego przechowywania niektórych włoskich serów miałoby zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 826/2008. Jednakże przedmiotowe rozporządzenie nie zawiera wszystkich niezbędnych do tego celu szczegóło­ wych przepisów. Należy zatem przyjąć nowe rozporzą­ dzenie, obejmujące dopłatami z tytułu prywatnego prze­ chowywania wyżej wspomniane włoskie sery, zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Wyżej wspomniane nowe rozporządzenie powinno mieć zasto­ sowanie wyłącznie przez okres jednego miesiąca.

(1)

Artykuł 28 lit. b) oraz art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawiają obowiązek udzielania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych włoskich serów.

(6)

W celu zachowania skuteczności systemu i zmniejszenia obciążenia administracyjnego podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w poszczególnych państwach członkowskich, należy rozszerzyć stosowanie rozporzą­ dzenia (WE) nr 2659/94 na umowy zawarte na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 kwietnia 2009 r.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2659/94 (2) ustanowiło szczegółowe zasady dotyczące wyżej wspomnianego obowiązku.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 826/2008.

(3)

Artykuł 42 rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 (3) uchylił rozporządzenie (WE) nr 2659/94, które mimo to wciąż stosuje się w odniesieniu do umów zawartych na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 marca 2009 r.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej poli­ tyce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007 (4) („ocena funkcjonowania reformy WPR”) znosi dopłaty do prywatnego przechowywania włoskich serów, ustano­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 299 z 16.11.2007, s. 1. 284 z 1.11.1994, s. 26. 223 z 21.8.2008, s. 3. 30 z 31.1.2009, s. 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 42 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 akapit drugi drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

(1) (2) (3) (4)

„Jednak rozporządzenie ma nadal zastosowanie do umów zawartych na mocy wymienionego uchylonego rozporządze­ nia przed dniem 1 kwietnia 2009 r.”.

L 48/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2009

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 48 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 19 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Danii w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 978)

 • Dz. U. L48 - 17 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 977)

 • Dz. U. L48 - 16 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2009 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2008/2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 798)

 • Dz. U. L48 - 13 z 200919.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie niepublikowania odniesienia do normy EN 3-9:2006 „Gaśnice przenośne – część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 666) (1)

 • Dz. U. L48 - 5 z 200919.2.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/11/WE z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bensulfuronu, 5-nitrogwajakolanu sodu, orto-nitrofenolanu sodu, p-nitrofenolanu sodu i tebufenpiradu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L48 - 1 z 200919.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L48 - 0 z 200919.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.