Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 lutego 2009 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

Data ogłoszenia:2009-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 15

Strona 1 z 2
20.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 lutego 2009 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE (2009/144/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2,


uwzględniając umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2),

2002/148/WE, przedłużony do dnia 20 lutego 2004 r. na mocy art. 1 decyzji 2003/112/WE (6), następnie do dnia 20 lutego 2005 r. na mocy art. 1 decyzji 2004/157/WE (7), następnie do dnia 20 lutego 2006 r. na mocy art. 1 decyzji 2005/139/WE (8), następnie do dnia 20 lutego 2007 r. na mocy art. 1 decyzji 2006/114/WE (9), a następnie do dnia 18 lutego 2008 r. na mocy art. 1 decyzji 2007/127/WE (10), został przedłużony na kolejne 12 miesięcy do dnia 20 lutego 2009 r.

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania umowy o partnerstwie AKP-WE (3), w szczególności jej art. 3,

(3)

Rząd Zimbabwe nadal dopuszcza się naruszeń zasadni­ czych elementów, o których mowa w art. 9 umowy o partnerstwie AKP-WE, a sytuacja panująca obecnie w Zimbabwe nie gwarantuje poszanowania praw czło­ wieka, zasad demokracji oraz praworządności.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

Z tego względu należy przedłużyć okres stosowania wspomnianych środków,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Decyzją Rady 2002/148/WE (4) zakończono konsultacje z Republiką Zimbabwe prowadzone na mocy art. 96 ust. 2 lit. c) umowy o partnerstwie AKP-WE i przyjęto właściwe środki określone w załączniku do tej decyzji.

Artykuł 1 Okres stosowania środków, o których mowa w art. 2 decyzji 2002/148/WE, przedłuża się do dnia 20 lutego 2010 r. Środki te poddawane są stałemu przeglądowi.

(6) (7) (8) (9) (10) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 46 50 48 48 53 z z z z z 20.2.2003, 20.2.2004, 19.2.2005, 18.2.2006, 22.2.2007, s. s. s. s. s. 25. 60. 28. 26. 23.

(2)

Na mocy decyzji 2008/158/WE (5) okres stosowania środków, o których mowa w art. 2 decyzji

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 317 z 15.12.2000, s. 3. 209 z 11.8.2005, s. 26. 317 z 15.12.2000, s. 376. 50 z 21.2.2002, s. 64. 51 z 26.2.2008, s. 19.

(1) (2) (3) (4) (5)

L 49/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2009

Pismo zawarte w załączniku do niniejszej decyzji skierowane jest do prezydenta Zimbabwe. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2009 r. W imieniu Rady

M. ŘÍMAN

Przewodniczący

20.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/17

ZAŁĄCZNIK PISMO DO PREZYDENTA ZIMBABWE Bruksela, Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do postanowień art. 9 umowy o partnerstwie AKP-WE. Poszanowanie praw człowieka, instytucji demokratycznych oraz praworządności, jako zasadnicze elementy umowy o partnerstwie, stanowią podstawę naszych stosunków. W piśmie z dnia 19 lutego 2002 r. Unia Europejska poinformowała Pana o decyzji w sprawie zakończenia konsultacji prowadzonych na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz o decyzji w sprawie zastosowania właściwych środków w rozumieniu art. 96 ust. 2 lit. c) wspomnianej umowy. W pismach z dnia 19 lutego 2003 r., 19 lutego 2004 r., 18 lutego 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 48 z 200920.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (  Dz.U. L 268 z 14.9.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 13, s. 154)

 • Dz. U. L49 - 46 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/883/WE w odniesieniu do Brazylii w zakresie terminu, w którym dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa wołowego do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1040) (1)

 • Dz. U. L49 - 43 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane przez Niemcy, Niderlandy i Słowenię, służące zwalczaniu organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1013)

 • Dz. U. L49 - 33 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie powołania członków i doradców komitetów naukowych oraz Zespołu, ustanowionych decyzją 2008/721/WE

 • Dz. U. L49 - 18 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/06 (ex N 291/2000), którą Francja zamierza przyznać na rzecz Pilkington/Interpane (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7799) (1)

 • Dz. U. L49 - 12 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L49 - 10 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L49 - 9 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L49 - 7 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L49 - 3 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L49 - 1 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 0 z 200920.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.