Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/06 (ex N 291/2000), którą Francja zamierza przyznać na rzecz Pilkington/Interpane (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7799) (1)

Data ogłoszenia:2009-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 18

Strona 1 z 15
L 49/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/06 (ex N 291/2000), którą Francja zamierza przyznać na rzecz Pilkington/Interpane (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7799)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/145/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zarejestrowanym dnia 3 lipca 2000 r. (A/35410), oraz pismem z dnia 30 czerwca 2000 r., zarejestrowanym dnia 3 lipca 2000 r. (A/35411).


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(2)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Decyzją z dnia 17 sierpnia 2000 r. (4) o numerze refe­ rencyjnym SG(2000) D/106264 (zwaną dalej „decyzją z 2000 r.”) Komisja zatwierdziła intensywność pomocy na rzecz Pilkington/Interpane zgłoszonej zgodnie z WZR z 1998 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe sposoby stoso­ wania art. 93 Traktatu WE (1) (zwane dalej „rozporządzeniem proceduralnym”), w szczególności jego art. 9,

(3)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (2) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi,

W dniach 17 października 2002 r., 18 sierpnia 2003 r. i 31 sierpnia 2004 r. Francja przedstawiła we współpracy z przedsiębiorstwami otrzymującymi pomoc roczne spra­ wozdania z kontroli a posteriori prawidłowego wdrożenia decyzji podjętych w ramach WZR z 1998 r. (pkt 6.4) oraz zgodnie z decyzją z 2000 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

1. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 22 maja 2000 r., zarejestrowanym dnia 25 maja 2000 r. (A/34298), Francja zgłosiła zgodnie z wielosektorowymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwesty­ cyjnych (3) (zwanymi dalej „WZR z 1998 r.”) pomoc na rzecz dwóch spółek akcyjnych prawa francuskiego, Pilkington France SAS i Interpane Glass Coating France SAS, będących wspólną własnością dwóch międzynaro­ dowych grup przemysłu szklarskiego Interpane i Pilkington. Dnia 7 czerwca 2000 r. Komisja zwróciła się z wnioskiem o informacje uzupełniające. Francja przedstawiła informacje uzupełniające pismem z dnia 13 czerwca 2000 r., zarejestrowanym dnia 14 czerwca 2000 r. (A/34798), pismem z dnia 30 czerwca 2000 r.,

Pismem z dnia 13 stycznia 2005 r., zarejestrowanym tego samego dnia (A/30447), i pismem z dnia 13 czerwca 2005 r., zarejestrowanym dnia 14 czerwca (A/34734), władze francuskie poinformowały Komisję, że informacje dostarczone w zgłoszeniu, w którego wyniku podjęto decyzję z 2000 r., były nieprawidłowe, w szczególności w zakresie obliczeń wartości zwolnienia z podatku od przedsiębiorstw, oraz zwróciły się do Komisji z wnioskiem o wprowadzenie zmian w decyzji z 2000 r.

(5)

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. (2) Dz.U. C 196 z 19.8.2006, s. 3. (3) Dz.U. C 107 z 7.4.1998, s. 7.

Pismem z dnia 6 marca 2006 r. (D/57970), zgodnie z art. 9 rozporządzenia proceduralnego, Komisja zwró­ ciła się do władz francuskich o przedstawienie uwag w sprawie zamiaru cofnięcia decyzji z 2000 r. przez Komisję. Władze francuskie przedłożyły swoje uwagi w wiadomości poczty elektronicznej z dnia 16 marca 2006 r., zarejestrowanej dnia 17 marca 2006 r. (A/32057).

(4) Dz.U. C 293 z 14.10.2000, s. 7.

20.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/19

(6)

Pismem z dnia 26 kwietnia 2006 r. Komisja poinformo­ wała Francję o swojej decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE wobec przedmiotowej pomocy w celu cofnięcia swojej decyzji z dnia 17 sierpnia 2000 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 48 z 200920.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (  Dz.U. L 268 z 14.9.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 13, s. 154)

 • Dz. U. L49 - 46 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/883/WE w odniesieniu do Brazylii w zakresie terminu, w którym dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa wołowego do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1040) (1)

 • Dz. U. L49 - 43 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane przez Niemcy, Niderlandy i Słowenię, służące zwalczaniu organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1013)

 • Dz. U. L49 - 33 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie powołania członków i doradców komitetów naukowych oraz Zespołu, ustanowionych decyzją 2008/721/WE

 • Dz. U. L49 - 15 z 200920.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 lutego 2009 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L49 - 12 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L49 - 10 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L49 - 9 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L49 - 7 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L49 - 3 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L49 - 1 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 0 z 200920.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.