Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie powołania członków i doradców komitetów naukowych oraz Zespołu, ustanowionych decyzją 2008/721/WE

Data ogłoszenia:2009-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 33

Strona 1 z 5
20.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie powołania członków i doradców komitetów naukowych oraz Zespołu, ustanowionych decyzją 2008/721/WE (2009/146/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Komisji 2008/721/WE z dnia 5 września 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsu­ mentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylająca decyzję 2004/210/WE (1), w szczególności jej art. 3 i 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

lono wykaz odpowiednich kandydatów, służący Komisji do powołania (mianowania) członków komitetów nauko­ wych oraz doradców naukowych mających wejść w skład Zespołu.

(4)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji 2008/721/WE dobór członków komitetów odbywał się na podstawie ich wiedzy specjalistycznej oraz z uwzględnieniem rozmie­ szczenia geograficznego, które odzwierciedla różnorod­ ność zagadnień naukowych i podejść, szczególnie w Europie; zgodnie zaś z art. 4 ust. 1 tejże decyzji, dobór doradców odbywał się z uwzględnieniem potrzeby objęcia jak najszerszego zakresu dyscyplin,

Decyzją 2008/721/WE Komisja ustanowiła trzy komitety naukowe w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i ochrony środowiska: Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER) oraz Komitet Naukowy ds. Poja­ wiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR), a także Zespół Doradców Nauko­ wych ds. Oceny Ryzyka („Zespół”). Każdy z komitetów SCCS, SCHER i SCENIHR składa się maksymalnie z 17 członków, natomiast o liczbie doradców naukowych w Zespole w danym czasie decy­ duje Komisja w oparciu o zapotrzebowanie na porady naukowe. W celu właściwego objęcia szerokiego zakresu zagadnień naukowych, w których planowane są konsul­ tacje z komitetami naukowymi w okresie sprawowania ich funkcji, należy ustalić, że każdy komitet naukowy będzie się stale składał z 17 członków, zaś Zespół – z 189 doradców naukowych. Zgodnie z art. 3 ust. 4 i art. 4 ust. 2 decyzji 2008/721/WE opublikowano zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, w którym przedstawiono również kryteria doboru i procedurę oceny, w wyniku czego usta­

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Liczbę członków każdego z trzech komitetów naukowych usta­ nowionych decyzją 2008/721/WE ustala się na 17. Na członków komitetów powołuje się ekspertów wymienionych w załączniku I do niniejszej decyzji. Liczbę doradców naukowych wchodzących w skład Zespołu Doradców Naukowych ds. Oceny Ryzyka, ustanowionego decyzją 2008/721/WE, ustala się na 189; w skład Zespołu powołuje się ekspertów wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21.

L 49/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2009

ZAŁĄCZNIK I Wykaz ekspertów powołanych na członków komitetów naukowych Sporządzony w porządku alfabetycznym wykaz ekspertów powołanych na członków komitetów naukowych ustanowio­ nych decyzją 2008/721/WE. Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów

Nazwisko Imię Macierzysty instytut lub organizacja

Angerer Bernauer Chambers Chaudhry Degen Eisenbrand Galli Platzek Rastogi Rogiers Rousselle Sanner Savolainen Van Engelen Vinardell Waring White

Jürgen Ulrike Claire Mohammad Gisela Gerhard Corrado Thomas Suresh Vera Christophe Tore Kai Jacqueline Maria Rosemary Ian

Institute for Occupational and Environmental Medicine, Erlagen, Germany Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Germany Chambers Toxicological Consulting, Wicklow, Ireland Central Science Laboratory, Sand Hutton, York, United Kingdom Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors (IfADo), Dortmund, Germany University of Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany University of Milan, Milan, Italy Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Germany Emerytowany Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium French Agency for Environmental and Occupationnal Health Safety (Afsset), Maisons-Alfort, France Emerytowany Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands University of Barcelona, Barcelona, Spain University of Birmingham, Edgbaston Birmingham, United Kingdom Guy’s & St Thomas’ NHS Hospitals, London, United Kingdom

Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 48 z 200920.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (  Dz.U. L 268 z 14.9.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 13, s. 154)

 • Dz. U. L49 - 46 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/883/WE w odniesieniu do Brazylii w zakresie terminu, w którym dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa wołowego do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1040) (1)

 • Dz. U. L49 - 43 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane przez Niemcy, Niderlandy i Słowenię, służące zwalczaniu organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1013)

 • Dz. U. L49 - 18 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/06 (ex N 291/2000), którą Francja zamierza przyznać na rzecz Pilkington/Interpane (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7799) (1)

 • Dz. U. L49 - 15 z 200920.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 lutego 2009 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L49 - 12 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L49 - 10 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L49 - 9 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L49 - 7 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L49 - 3 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L49 - 1 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 0 z 200920.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.