Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 43 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane przez Niemcy, Niderlandy i Słowenię, służące zwalczaniu organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1013)

Data ogłoszenia:2009-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 43 - Strona 2

Strona 2 z 2

L 49/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 w wydatkach poniesionych przez Niemcy, Niderlandy i Słowenię związanych z niezbędnymi dzia­ łaniami, zgodnie z art. 23 ust. 2 dyrektywy 2000/29/WE, oraz podjętymi w celu zwalczenia organizmów objętych programami zwalczania, określonymi w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. Całkowita kwota wkładu finansowego, o którym mowa w art. 1, wynosi 871 953 EUR. 2. Maksymalne kwoty wkładu finansowego Wspólnoty w przypadku każdego programu zwalczania są wskazane w załączniku. Artykuł 3 Kwota wkładu finansowego Wspólnoty określona w załączniku zostanie wypłacona pod następującymi warunkami: a) dostarczone zostaną dowody na potwierdzenie podjętych działań, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1040/2002;


b) zainteresowane państwo członkowskie przedłoży Komisji wniosek o wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty, zgodnie z przepisami określonymi w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1040/2002. Wypłata udziału finansowego Wspólnoty pozostaje bez uszczerbku dla weryfikacji przeprowadzanej przez Komisję na mocy art. 24 dyrektywy 2000/29/WE. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Niderlandów oraz do Republiki Słowenii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

20.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/45

ZAŁĄCZNIK PROGRAMY ZWALCZANIA Sekcja I — Programy, w przypadku których wkład finansowy Wspólnoty odpowiada 50 % wydatków kwali­ fikowalnych

Państwo członkow­ skie

Zwalczane orga­ nizmy szkodliwe

Dotknięte rośliny

Rok

Wydatki kwalifiko­ walne (EUR)

Maksymalny wkład Wspólnoty (EUR) na program

Niemcy, BadeniaWirtembergia Niemcy, Bawaria Niderlandy Niderlandy

Diabrotica virgifera Diabrotica virgifera Diabrotica virgifera PSTVd

Zea mays Zea mays Zea mays Brugmansia spp, Solanum jasmi­ noides Hemerocallis spp, Iris spp. Castanea sp.

2007 2007 2006 2006, 2007

481 817 197 319 125 320 687 606

240 908 98 659 62 660 343 803

Niderlandy Słowenia

TRSV Dryocosmus kurip­ hilus

2006 2007

148 589 41 307

74 294 20 653

Sekcja II — Programy, w których przypadku stawki wkładu finansowego Wspólnoty różnią się po zastoso­ waniu współczynnika degresyjnego

Maksymalny wkład Wspól­ noty (EUR)

Państwo człon­ kowskie

Zwalczane organizmy szkodliwe

Dotknięte rośliny

Rok

a

Wydatki kwali­ fikowalne (EUR)

Wskaźnik (%)

Niderlandy

Diabrotica virgifera

Zea mays

2007

3

68 837

45

30 976

Całkowity wkład Wspólnoty (EUR) Legenda:

a = rok realizacji programu zwalczania.

871 953

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 43 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 48 z 200920.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (  Dz.U. L 268 z 14.9.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 13, s. 154)

 • Dz. U. L49 - 46 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/883/WE w odniesieniu do Brazylii w zakresie terminu, w którym dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa wołowego do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1040) (1)

 • Dz. U. L49 - 33 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie powołania członków i doradców komitetów naukowych oraz Zespołu, ustanowionych decyzją 2008/721/WE

 • Dz. U. L49 - 18 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/06 (ex N 291/2000), którą Francja zamierza przyznać na rzecz Pilkington/Interpane (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7799) (1)

 • Dz. U. L49 - 15 z 200920.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 lutego 2009 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L49 - 12 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L49 - 10 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L49 - 9 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L49 - 7 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L49 - 3 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L49 - 1 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 0 z 200920.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.