Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane przez Niemcy, Niderlandy i Słowenię, służące zwalczaniu organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1013)

Data ogłoszenia:2009-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 43

Strona 1 z 2
20.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane przez Niemcy, Niderlandy i Słowenię, służące zwalczaniu organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1013)

(Jedynie teksty w języku niderlandzkim, niemieckim i słoweńskim są autentyczne)

(2009/147/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Informacje techniczne dostarczone przez Niemcy, Nider­ landy i Słowenię umożliwiły Komisji dokładną i wszechstronną analizę sytuacji i wyciągnięcie wniosku, że warunki dla przyznania wkładu finansowego Wspól­ noty, ustanowione w szczególności w art. 23 dyrektywy 2000/29/WE, zostały spełnione. W związku z powyższym należy wnieść wkład finansowy Wspólnoty w celu pokrycia wydatków na wspomniane programy.

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 23,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Wkład finansowy Wspólnoty może wynieść do 50 % wydatków kwalifikowalnych. Jednakże zgodnie z art. 23 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy 2000/29/WE, wskaźnik wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz części programu zwalczania Diabrotica virgifera virgifera Le Conte przedstawionego przez Niderlandy powinien zostać zmniejszony, ponieważ programowi zgłoszonemu przez to państwo członkowskie został już przyznany wkład Wspólnoty na mocy decyzji Komisji 2007/877/WE (3).

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE wkład finansowy Wspólnoty może być przyznany państwom członkow­ skim na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z niezbędnymi środkami, które zostały podjęte lub mają być podjęte w celu zwalczenia organizmów szkod­ liwych wprowadzanych z krajów trzecich lub z innych obszarów Wspólnoty, aby je wytępić lub, jeżeli nie jest to możliwe, powstrzymać ich rozprzestrzenienie się.

(5)

Zgodnie z art. 24 dyrektywy 2000/29/WE Komisja ustala, czy wprowadzenie organizmów szkodliwych zostało spowodowane nieodpowiednimi badaniami lub inspekcjami i podejmuje działania wymagane na podstawie przeprowadzonej weryfikacji.

(2)

Niemcy, Niderlandy i Słowenia ustanowiły programy działań zmierzające do zwalczenia organizmów szkodli­ wych dla roślin wprowadzanych na ich terytoria. W ramach tych programów określone zostały cele do spełnienia, podejmowane środki oraz ich czas trwania i koszty. Niemcy, Niderlandy i Słowenia wystąpiły z wnioskiem o przyznanie wkładu finansowego Wspól­ noty na rzecz tych programów w terminie wyznaczonym dyrektywą 2000/29/WE i zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1040/2002 z dnia 14 czerwca 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowa­ dzenia w życie przepisów odnoszących się do przyzna­ wania udziału finansowego Wspólnoty w zakresie kontroli fitosanitarnej oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2051/97 (2).

(6)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4) środki z zakresu ochrony fitosanitarnej finansowane są z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Do celów kontroli finansowej tych działań stosuje się art. 9, 36 i 37 wyżej wspomnianego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 157 z 15.6.2002, s. 38.

(3) Dz.U. L 344 z 28.12.2007, s. 51. (4) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 48 z 200920.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (  Dz.U. L 268 z 14.9.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 13, s. 154)

 • Dz. U. L49 - 46 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/883/WE w odniesieniu do Brazylii w zakresie terminu, w którym dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa wołowego do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1040) (1)

 • Dz. U. L49 - 33 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie powołania członków i doradców komitetów naukowych oraz Zespołu, ustanowionych decyzją 2008/721/WE

 • Dz. U. L49 - 18 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/06 (ex N 291/2000), którą Francja zamierza przyznać na rzecz Pilkington/Interpane (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7799) (1)

 • Dz. U. L49 - 15 z 200920.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 lutego 2009 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L49 - 12 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L49 - 10 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L49 - 9 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L49 - 7 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L49 - 3 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L49 - 1 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 0 z 200920.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.