Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/883/WE w odniesieniu do Brazylii w zakresie terminu, w którym dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa wołowego do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1040) (1)

Data ogłoszenia:2009-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 46

L 49/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/883/WE w odniesieniu do Brazylii w zakresie terminu, w którym dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa wołowego do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1040)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/148/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Decyzją Komisji 2008/642/WE (3) zmieniającą decyzję 79/542/EWG m.in. ponownie włączono stany Paraná i São Paulo we wpisie dotyczącym Brazylii w części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG do terytorium oznaczonego kodem BR-3, z którego dozwolony jest przywóz do Wspólnoty dojrzałego mięsa wołowego pozbawionego kości pochodzącego od zwierząt podda­ nych ubojowi w dniu 1 sierpnia 2008 r. lub później.

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 zdanie wprowadzające, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trze­ cich i ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwie­ rząt i ich świeżego mięsa (2) określono warunki sanitarne dla przywozu do Wspólnoty żywych zwierząt z wyjątkiem koniowatych oraz dla przywozu świeżego mięsa z tych zwierząt, łącznie z koniowatymi, lecz z wyłączeniem przetworów mięsnych.

Decyzją Komisji 2008/883/WE (4) zmieniającą decyzję 79/542/EWG wprowadzono dalsze zmiany do wspom­ nianego załącznika w odniesieniu do wpisu dotyczącego Brazylii oznaczonego kodem BR-1, w celu ponownego włączenia stanu Mato Grosso do Sul oraz włączenia pozostałej części stanów Minas Gerais i Mato Grosso do terytorium, z którego dozwolony jest przywóz do Wspólnoty dojrzałego mięsa wołowego pozbawionego kości pochodzącego od zwierząt ubitych w dniu 1 grudnia 2008 r. lub później. Jednakże art. 2 decyzji 2008/883/WE zezwala na przywóz do Wspólnoty z terytorium oznaczonego kodem BR-1, określonego w decyzji Komisji 2008/642/WE, wysyłek świeżej i dojrzałej wołowiny pozbawionej kości, pochodzącej od zwierząt poddanych ubojowi przed dniem 1 grudnia 2008 r. jedynie do dnia 14 stycznia 2009 r.

(5)

(2)

Decyzja 79/542/EWG przewiduje, że przywóz świeżego mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi jest dozwolony jedynie w przypadku, gdy takie mięso pochodzi z terytorium państwa trzeciego lub jego części wymienionych w części 1 załącznika II do tej decyzji, oraz gdy to świeże mięso spełnia wymogi określone w odpowiednim dla tego mięsa świadectwie weteryna­ ryjnym zgodnie ze wzorami przedstawionymi w części 2 tego załącznika, z uwzględnieniem wszelkich szczegól­ nych warunków lub uzupełniających gwarancji wymaga­ nych dla tego mięsa.

Należy wydłużyć okres, w którym zapasy mięsa woło­ wego pochodzącego ze zwierząt poddanych ubojowi w dniu 1 grudnia 2008 r. lub wcześniej z terytorium Brazylii oznaczonego kodem obszaru BR-1, określonego we wpisie dotyczącym tego kraju w części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG zmienionej decyzją 2008/642/WE, mogłyby być nadal przywożone do Wspólnoty, gdyż nie istnieją żadne zastrzeżenia co do zdrowia zwierząt, jako że przywóz świeżego mięsa do Wspólnoty z tych terytoriów był dozwolony już przed tą datą. W związku z tym art. 2 decyzji 2008/883/WE powinien zostać zmieniony, w celu zezwolenia na taki przywóz do dnia 30 czerwca 2009 r.

(6)

Należy zatem 2008/883/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. (2) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, s. 15.

(3) Dz.U. L 207 z 5.8.2008, s. 36. (4) Dz.U. L 316 z 26.11.2008, s. 14.

20.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/47

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuł 2 decyzji 2008/883/WE otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 2 Wysyłki świeżego i dojrzałego mięsa wołowego pozbawionego kości, pochodzącego ze zwierząt poddanych ubojowi w dniu 1 grudnia 2008 r. lub wcześniej, z terytorium oznaczonego kodem BR-1 określonego w części 1 załącznika II do decyzji Komisji 79/542/EWG zmienionej decyzją Komisji 2008/642/WE (*), mogą być nadal przywożone do Wspólnoty do dnia 30 czerwca 2009 r. ___________ (*) Dz.U. L 207 z 5.8.2008, s. 36.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 49 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 48 z 200920.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (  Dz.U. L 268 z 14.9.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 13, s. 154)

 • Dz. U. L49 - 43 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane przez Niemcy, Niderlandy i Słowenię, służące zwalczaniu organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1013)

 • Dz. U. L49 - 33 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie powołania członków i doradców komitetów naukowych oraz Zespołu, ustanowionych decyzją 2008/721/WE

 • Dz. U. L49 - 18 z 200920.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/06 (ex N 291/2000), którą Francja zamierza przyznać na rzecz Pilkington/Interpane (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7799) (1)

 • Dz. U. L49 - 15 z 200920.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 lutego 2009 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L49 - 12 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L49 - 10 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L49 - 9 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L49 - 7 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L49 - 3 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L49 - 1 z 200920.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L49 - 0 z 200920.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.