Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 5 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 13/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w celu ustanowienia programu „Owoce w szkole”

Data ogłoszenia:2009-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 5 POZ 1

Strona 1 z 4
9.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 13/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w celu ustanowienia programu „Owoce w szkole”


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i 37,

owoców i warzyw, dzięki czemu będą ich w przyszłości więcej spożywać. W związku z tym program „Owoce w szkole” spełniałby cele WPR, w tym w zakresie zwięk­ szania przychodów w rolnictwie, stabilizacji rynków oraz dostępności dostaw obecnie i w przyszłości.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

Zgodnie z art. 35 lit. b) Traktatu w ramach WPR mogą być przewidziane środki polegające na wspólnym dzia­ łaniu, takie jak program „Owoce w szkole” na rzecz zwiększania poziomu konsumpcji niektórych produktów.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 (2), które usta­ nawia przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, przewiduje szeroko zakrojoną reformę sektora owoców i warzyw mającą na celu promowanie konku­ rencyjności i ukierunkowania tego sektora na rynek oraz lepsze dostosowanie go do całości zreformowanej wspólnej polityki rolnej (WPR). Jednym z kluczowych celów zreformowanego systemu jest odwrócenie tendencji spadkowej w spożyciu owoców i warzyw.

Ponadto art. 152 ust. 1 Traktatu przewiduje, że przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk Wspól­ noty zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludz­ kiego. Oczywiste korzyści zdrowotne programu „Owoce w szkole”, wskazują, że porozumienie w jego sprawie należy uwzględnić przy wdrażaniu WPR.

(5)

Należy zatem przewidzieć pomoc wspólnotową przezna­ czoną na współfinansowanie dostarczania dzieciom w placówkach oświatowych pewnych zdrowych produktów pochodzących z sektorów owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz bananów, a także na współfinansowanie niektórych zwią­ zanych z tym kosztów logistyki, dystrybucji, sprzętu, komunikacji, monitorowania i oceny.

(2)

Wskazane jest, by zaradzić problemowi niskiego spożycia owoców i warzyw przez dzieci dzięki trwałemu zwięk­ szeniu udziału owoców i warzyw w żywieniu dzieci na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe. Zagwarantowanie pomocy wspólnotowej w ramach programu „Owoce w szkole” polegającego na dostar­ czaniu owoców, warzyw i bananów oraz produktów na ich bazie dzieciom w instytucjach oświatowych powinno spowodować, że młodzi konsumenci docenią walory

(6)

(1) Opinia z dnia 18 listopada 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) (2) Dz.U. L 273 z 17.10.2007, s. 1.

Wspólnotowy program „Owoce w szkole” nie powinien naruszać żadnych zgodnych z prawodawstwem wspólno­ towym krajowych programów dostarczania owoców do szkół, aby zachować korzyści płynące z takich programów. Powinien on uwzględniać różnorodność systemów oświatowych państw członkowskich. Wśród instytucji oświatowych korzystających z programu „Owoce w szkole” mogą się zatem znajdować żłobki, inne instytucje wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i średnie.

L 5/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.1.2009

(7)

Państwa członkowskie, które pragną uczestniczyć w programie „Owoce w szkole”, powinny mieć możli­ wość – jako uzupełnienie pomocy wspólnotowej – przy­ znawania pomocy krajowej na pokrycie kosztów dostaw zdrowych produktów i niektórych innych związanych z nimi kosztów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 5 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L5 - 7 z 20099.1.2009

    Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączania nikotyny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7714) (1)

  • Dz. U. L5 - 5 z 20099.1.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L5 - 0 z 20099.1.2009

    Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.