Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 5 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączania nikotyny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7714) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 5 POZ 7

Strona 1 z 2
9.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączania nikotyny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7714)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/9/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

1112/2002 i (WE) nr 2229/2004 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamia­ jącego. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które mają przedłożyć odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpie­ czeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 20 rozporzą­ dzenia (WE) nr 2229/2004. W przypadku nikotyny państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy było Zjednoczone Królestwo, a wszystkie istotne infor­ macje przekazano w styczniu 2008 r.

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowa­ dzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po noty­ fikacji, podczas gdy prowadzone są równocześnie stop­ niowe badania tych substancji w ramach programu prac. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1112/2002 (2) i (WE) nr 2229/2004 (3) określają szczegółowe zasady realizacji czwartego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje nikotynę. Wpływ nikotyny na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr

(4)

(2)

Komisja zbadała nikotynę zgodnie z art. 24a rozporzą­ dzenia (WE) nr 2229/2004. Projekt sprawozdania z przeglądu został zweryfikowany przez państwa człon­ kowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowany w dniu 26 września 2008 r. w formie sprawozdania z przeglądu opracowanego przez Komisję.

(5)

(3)

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 14. (3) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13.

Podczas badania tej substancji czynnej przez Komitet, przy uwzględnieniu uwag otrzymanych od państw człon­ kowskich, stwierdzono, że istniejące dane nie są wystar­ czające, by wykazać, że stosowanie tej substancji jest bezpieczne dla operatorów, pracowników, osób postron­ nych i konsumentów. Co więcej, sprawozdanie z przeglądu dla tej substancji obejmuje również inne zagrożenia wskazane przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w jego sprawozdaniu z oceny.

L 5/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.1.2009

(6)

Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie uwag w odniesieniu do wyników przeglądu oraz o poinformowanie jej, czy powiadamiający nadal chce utrzymać wniosek o wydanie zezwolenia dla substancji. Powiadamiający przedstawił uwagi, które zostały dokładnie zbadane. Pomimo argumentów przedstawio­ nych przez powiadamiającego, nie udało się jednak rozwiać istniejących obaw, a oceny zagrożenia dokonane na podstawie przedłożonych informacji nie wykazały, by w proponowanych warunkach stosowania środki ochrony roślin zawierające nikotynę zasadniczo spełniały wymogi ustanowione w art. 5 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 5 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L5 - 5 z 20099.1.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L5 - 1 z 20099.1.2009

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 13/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w celu ustanowienia programu „Owoce w szkole”

  • Dz. U. L5 - 0 z 20099.1.2009

    Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.