Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. uchylające 11 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2009-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 10

Strona 1 z 2
L 50/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 148/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. uchylające 11 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 175, Hiszpanii i Portugalii,

— rozporządzenie Komisji (EWG) nr 254/86 z dnia 4 lutego 1986 r. ustanawiające szczegółowe zasady stopniowego znoszenia ograniczeń ilościowych, mających zastosowanie w państwach członkowskich innych niż Hiszpania i Portugalia w odniesieniu do konserwowanych sardynek i tuńczyków pochodzą­ cych z Hiszpanii (6). Rozporządzenie to nie wywiera już skutków, ponieważ dotyczyło okresu przejścio­ wego, który dobiegł końca, — rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3599/90 z dnia 13 grudnia 1990 r. naprawiające szkody spowodo­ wane wstrzymaniem połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą państwa członkow­ skiego w 1989 r. (7). Rozporządzenie to nie wywiera już skutków, ponieważ dotyczyło tylko roku 1989, — rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3863/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. określające minimalne wymiary handlowe dla krabów, stosowane w niektórych obszarach przybrzeżnych Zjednoczonego Króle­ stwa (8). Rozporządzenie to nie wywiera już skutków, ponieważ w prawodawstwie podstawowym wprowa­ dzono zmiany, które są niezgodne z zastosowaniem tego aktu, — rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r. ustanawiające szczegółowe warunki stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w zakresie projektów pilotażowych odno­ szących się do stałego monitorowania pozycji wspól­ notowych statków rybackich (9). Rozporządzenie to nie wywiera już skutków, ponieważ w prawodawstwie podstawowym wprowadzono zmiany, które są niezgodne z zastosowaniem tego aktu, — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/96 z dnia 22 lipca 1996 r. ustanawiające wysokość pomocy na prywatne składowanie kałamarnic Loligo patago­ nica (10). Rozporządzenie to nie wywiera już skutków, ponieważ w prawodawstwie podstawowym wprowa­ dzono zmiany, które są niezgodne z zastosowaniem tego aktu, — rozporządzenie Komisji (WE) nr 2378/1999 z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/1999 przewidujące przyznanie rekompen­ saty organizacjom producentów w odniesieniu do tuńczyków dostarczonych przemysłowi przetwór­ czemu w dniach od 1 października do 31 grudnia 1998 r. (11). Rozporządzenie to nie wywiera już skutków, ponieważ dotyczyło tylko roku 1998,


(6) (7) (8) (9) (10) (11) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 31 z 6.2.1986, s. 13. 350 z 14.12.1990, s. 50. 363 z 31.12.1991, s. 1. 104 z 23.4.1994, s. 18. 182 z 23.7.1996, s. 11. 287 z 10.11.1999, s. 12.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3117/85 z dnia 4 listopada 1985 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania odszkodowań wyrównawczych w odniesieniu do sardynek (1), w szczególności jego art. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 3 ust. 4 oraz art. 21 ust. 3 i 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (3), w szczególności jego art. 2 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (4), w szczególności jego art. 25, art. 27 ust. 6 oraz art. 37, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zwiększenie przejrzystości prawa wspólnotowego jest niezbędnym elementem strategii lepszego stanowienia prawa wdrażanej przez instytucje Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 45 z 200921.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Botswany w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1031) (1)

 • Dz. U. L50 - 30 z 200921.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie planowanej przez Republikę Federalną Niemiec pomocy państwa C 54/03 (ex N 194/02), która dotyczy mechanizmu zwrotu kosztów związanego z wprowadzeniem systemu opłat za przejazd dla pojazdów ciężarowych na niemieckich autostradach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 89) (1)

 • Dz. U. L50 - 22 z 200921.2.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L50 - 21 z 200921.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L50 - 20 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L50 - 19 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L50 - 12 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L50 - 5 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. określające strefy miejsca przeznaczenia w odniesieniu do refundacji wywozowych, wywozowych opłat wyrównawczych oraz niektórych pozwoleń na wywóz dla zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L50 - 3 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Kamerunu (1)

 • Dz. U. L50 - 1 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L50 - 0 z 200921.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.