Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Kamerunu (1)

Data ogłoszenia:2009-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 3

21.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 146/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Kamerunu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

notowego, zostały wymienione w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005. Kamerun jest obecnie wymieniony w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005.


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 9,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego prze­ znaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 16,

(5)

Podczas inspekcji wspólnotowej przeprowadzonej w Kamerunie w 2003 r. stwierdzono poważne uchy­ bienia w zakresie higieny w postępowaniu z produktami rybołówstwa oraz w zakresie zdolności właściwych organów Kamerunu do przeprowadzania rzetelnych kontroli produktów rybołówstwa. Kamerun nie jest zatem w stanie zagwarantować, że produkty rybołówstwa zostały uzyskane w warunkach co najmniej równoważnych warunkom, jakie obowiązują w odniesieniu do produkcji i wprowadzania produktów do obrotu we Wspólnocie. W następstwie inspekcji Kamerun zawiesił wywóz produktów rybołówstwa do UE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 stanowi, że produkty pochodzenia zwierzęcego przywozi się jedynie z państwa trzeciego lub części państwa trze­ ciego znajdującego się w wykazie sporządzonym zgodnie z tym rozporządzeniem.

(6)

Od 2004 r. właściwy organ Kamerunu nie informował Wspólnoty o postępach we wdrażaniu działań napra­ wczych mających na celu usunięcie braków stwierdzo­ nych w 2003 r. W 2008 r. Kamerun odmówił przyjęcia wspólnotowej inspekcji na miejscu, argumentując, że w najbliższym czasie żadne kameruńskie przedsiębior­ stwo rybackie ani statek rybacki nie przewiduje wywozu produktów rybołówstwa do UE.

Przywóz do Wspólnoty produktów rybołówstwa z Kamerunu nie powinien już więc być dozwolony.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady (3) przewiduje, w drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004, że państwa członkowskie, z zastrzeżeniem określonych warunków, mogą zezwolić na przywóz produktów rybo­ łówstwa z państw trzecich wymienionych w załączniku II do tego rozporządzenia.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2076/2005.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

Te państwa trzecie, w których nie przeprowadzono jeszcze żadnej wspólnotowej inspekcji w celu spraw­ dzenia, czy spełniają one wymogi sanitarne i czy kontrole przeprowadzane przez właściwe organy tych państw odpowiadają wymaganiom prawodawstwa wspól­

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. (3) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 83.

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

L 50/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2009

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Wykaz państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony może być przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi AO – ANGOLA AZ – AZERBEJDŻAN (1) BJ – BENIN CG – REPUBLIKA KONGA (2) ER – ERYTREA IL – IZRAEL MM – BIRMA SB – WYSPY SALOMONA SH – ŚWIĘTA HELENA TG – TOGO

___________

(1) Zezwala się tylko na przywóz kawioru. (2) Zezwala się tylko na przywóz produktów rybołówstwa złowionych, mrożonych i pakowanych ostatecznie na morzu.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 45 z 200921.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Botswany w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1031) (1)

 • Dz. U. L50 - 30 z 200921.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie planowanej przez Republikę Federalną Niemiec pomocy państwa C 54/03 (ex N 194/02), która dotyczy mechanizmu zwrotu kosztów związanego z wprowadzeniem systemu opłat za przejazd dla pojazdów ciężarowych na niemieckich autostradach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 89) (1)

 • Dz. U. L50 - 22 z 200921.2.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L50 - 21 z 200921.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L50 - 20 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L50 - 19 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L50 - 12 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L50 - 10 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. uchylające 11 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L50 - 5 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. określające strefy miejsca przeznaczenia w odniesieniu do refundacji wywozowych, wywozowych opłat wyrównawczych oraz niektórych pozwoleń na wywóz dla zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L50 - 1 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L50 - 0 z 200921.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.