Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Botswany w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1031) (1)

Data ogłoszenia:2009-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 45

Strona 1 z 3
21.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/45

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Botswany w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1031)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/151/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Umieszczona w części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG Botswana została podzielona na poszcze­ gólne obszary, przede wszystkim ze względu na stan zdrowia zwierząt na danym terenie. Z obszarów tych dozwolony jest wywóz do Wspólnoty świeżego, pozba­ wionego kości i dojrzałego mięsa z bydła domowego, owiec domowych i kóz domowych oraz z niektórych zwierząt nieudomowionych, żyjących dziko lub utrzymy­ wanych w warunkach fermowych („świeże mięso”).

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 zdanie wprowadzające, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4,

(4)

W dniu 20 października 2008 r. zaszło podejrzenie wystąpienia ogniska pryszczycy w gospodarstwie znajdu­ jącym się w okręgu Ghanzi należącym do strefy 12 wete­ rynaryjnego zwalczania chorób w Botswanie. Natych­ miast po potwierdzeniu wystąpienia ogniska pryszczycy właściwy organ w Botswanie zawiesił wywóz świeżego mięsa do Wspólnoty z całego kraju.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trze­ cich i ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwie­ rząt i ich świeżego mięsa (2) określono warunki sanitarne dla przywozu do Wspólnoty żywych zwierząt z wyjątkiem koniowatych oraz dla przywozu świeżego mięsa z tych zwierząt, łącznie z koniowatymi, lecz z wyłączeniem przetworów mięsnych.

Ze względu na te okoliczności przywóz do Wspólnoty świeżego mięsa ze strefy 12 weterynaryjnego zwalczania chorób w Botswanie przestał być dozwolony na podstawie decyzji 79/542/EWG zmienionej decyzją Komisji 2009/4/EC (3).

(6)

Zważywszy, że właściwy organ w Botswanie dostarczył wystarczających gwarancji w zakresie środków wprowa­ dzonych w celu kontroli rozprzestrzeniania się tej choroby, które okazały się skuteczne w zwalczaniu zaka­ żenia pryszczycą, należy ponownie zezwolić na wywóz do Wspólnoty świeżego mięsa ze strefy 12 weterynaryj­ nego zwalczania chorób.

(2)

Decyzja 79/542/EWG przewiduje, że przywóz świeżego mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi jest dozwolony jedynie w przypadku gdy takie mięso pochodzi z terytorium kraju trzeciego lub jego części wymienionych w części 1 załącznika II do tej decyzji oraz że to świeże mięso powinno spełniać wymogi okre­ ślone w odpowiednim dla tego mięsa świadectwie wete­ rynaryjnym zgodnie ze wzorami przedstawionymi w części 2 tego załącznika i z uwzględnieniem wszelkich szczególnych warunków lub dodatkowych gwarancji wymaganych dla tego mięsa.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić część 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. (2) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, s. 15.

(3) Dz.U. L 2 z 6.1.2009, s. 11.

L 50/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 50 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 30 z 200921.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie planowanej przez Republikę Federalną Niemiec pomocy państwa C 54/03 (ex N 194/02), która dotyczy mechanizmu zwrotu kosztów związanego z wprowadzeniem systemu opłat za przejazd dla pojazdów ciężarowych na niemieckich autostradach (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 89) (1)

 • Dz. U. L50 - 22 z 200921.2.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L50 - 21 z 200921.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L50 - 20 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L50 - 19 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L50 - 12 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L50 - 10 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. uchylające 11 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L50 - 5 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. określające strefy miejsca przeznaczenia w odniesieniu do refundacji wywozowych, wywozowych opłat wyrównawczych oraz niektórych pozwoleń na wywóz dla zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L50 - 3 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Kamerunu (1)

 • Dz. U. L50 - 1 z 200921.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L50 - 0 z 200921.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.