Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 10 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2009/2)

Data ogłoszenia:2009-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 10 - Strona 2

Strona 2 z 4

(1)

24.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/11

3) artykuł 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Stosuje się następujące kwoty progowe:

6) dodaje się art. 16a w brzmieniu: „Artykuł 16a Wezwanie do zgłaszania zainteresowania 1. EBC może stosować procedurę wezwania do zgła­ szania zainteresowania, jeżeli zamierza udzielić wielu zamówień, których przedmiot jest taki sam lub podobny. Jeśli niniejszy artykuł nie stanowi inaczej, procedura jest zgodna z zasadami procedury ograniczonej.


a) 206 000 EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi; b) 5 150 000 EUR w przypadku zamówień na roboty budowlane.”; 4) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. EBC może stosować procedurę negocjacyjną również wówczas, gdy w wyniku procedury otwartej lub ograniczonej lub dialogu konkurencyjnego nie została złożona żadna oferta możliwa do przyjęcia. EBC może zrezygnować z opublikowania nowego ogło­ szenia o zamówieniu, jeżeli uwzględnia w procedurze negocjacyjnej tylko i wyłącznie wszystkich oferentów, którzy brali udział we wcześniejszej procedurze, spełnili kryteria kwalifikacji i złożyli oferty zgodnie z formalnymi wymogami dotyczącymi oferty. Jeśli nie została złożona żadna oferta lub żadna z ofert nie spełnia wymogów formalnych dotyczących oferty, EBC może ponadto rozpocząć procedurę negocjacyjną bez ogłoszenia na zasadach określonych w art. 29. W każdym przypadku pierwotne warunki zamówienia nie ulegną zasadniczym zmianom.”; b) ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „5. W następstwie dokonanej oceny ofert EBC może prowadzić negocjacje z oferentami w celu dostosowania ich ofert do wymagań EBC. EBC może rozpocząć nego­ cjacje: a) z najwyżej ocenionym oferentem. Jeśli negocjacje z najwyżej ocenionym oferentem nie powiodą się, EBC może podjąć negocjacje z oferentem, który zajął kolejne miejsce; albo b) jednocześnie z kilkoma oferentami, którzy najlepiej spełniają kryteria udzielenia zamówienia. Liczba oferentów dopuszczonych do negocjacji może ulegać zmniejszaniu w następujących po sobie etapach przy zastosowaniu kryteriów udzielenia zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub zapro­ szeniu do składania ofert. Przed rozpoczęciem negocjacji EBC informuje wszyst­ kich oferentów, którzy kwalifikują się negocjacji, o sposobie, w jaki będą one przeprowadzone.”; 5) w art. 15 na końcu ust. 4 dodaje się zdanie w brzmieniu: „Artykuł 30 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”;

2. Dla celów sporządzenia listy odpowiednich wyko­ nawców EBC publikuje ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, określające co najmniej przedmiot zamówień, które mają zostać udzie­ lone, kryteria oceny zdolności do otrzymania zamówienia i kryteria kwalifikacji, jak również termin składania wnios­ ków, które będą rozpatrywane przy pierwszym wykorzys­ taniu listy odpowiednich wykonawców (dalej zwanej »listą«).

3. Lista nie może obowiązywać przez okres dłuższy niż cztery lata, począwszy od daty przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Wykonawca może złożyć wniosek o wpisanie na listę w dowolnym momencie jej obowiązy­ wania, z wyjątkiem ostatnich trzech miesięcy tego okresu. Do wniosku dołącza się dokumentację wskazaną w ogłoszeniu o zamówieniu. Dla celów pierwszego wyko­ rzystania listy rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

4. Po otrzymaniu wniosków EBC sprawdza zdolność kandydatów do otrzymania zamówienia oraz dokonuje oceny wniosków na podstawie kryteriów kwalifikacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu. Wszyscy kandy­ daci, którzy posiadają zdolność do otrzymania zamówienia i spełniają kryteria kwalifikacji, są wpisywani przez EBC na listę. EBC informuje oferentów w najkrótszym możliwym czasie o wpisaniu na listę lub o odmowie wpisu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 51 POZ 10 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 8 z 200924.2.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L51 - 6 z 200924.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 3 z 200924.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 154/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

 • Dz. U. L51 - 1 z 200924.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 153/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

 • Dz. U. L51 - 0 z 200924.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.