Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 52 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie pożyczki w kwocie 300 mln EUR udzielonej przez Włochy spółce Alitalia nr C 26/08 (ex NN 31/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6743) (1)

Data ogłoszenia:2009-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 52 POZ 3

Strona 1 z 18
25.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie pożyczki w kwocie 300 mln EUR udzielonej przez Włochy spółce Alitalia nr C 26/08 (ex NN 31/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6743)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/155/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1) (4)

Traktatu, a także o zawieszenie przyznania pożyczki i poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu dostosowania się do tego obowiązku na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu.

(3)

W piśmie tym Komisja przypomniała również władzom włoskim o spoczywającym na nich obowiązku zgłaszania każdego projektu, który zmierza do wprowadzenia lub zmiany pomocy i niewykonywania planowanego środka do czasu zakończenia przez Komisję postępowania wyjaśniającego w sprawie tego środka i podjęcia przez nią ostatecznej decyzji.

Podczas spotkania, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2008 r., władze włoskie poinformowały Komisję, że w dniu 22 kwietnia 2008 r. włoska Rada Ministrów zatwierdziła dekretem z mocą ustawy nr 80 z dnia 23 kwietnia 2008 r. przyznanie pożyczki w kwocie 300 mln EUR na rzecz spółki Alitalia (2). Ponieważ Komisja nie otrzymała od władz włoskich zgłoszenia poprzedzającego przyjęcie decyzji o przyznaniu wspomnianej pożyczki, pismem z dnia 24 kwietnia 2008 r. (D/422119) zwróciła się do nich o potwierdzenie przyznania pożyczki, dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji umożliwiających dokonanie oceny takiego środka w świetle art. 87 i 88

Pismem z dnia 7 maja 2008 r. władze włoskie zwróciły się o przedłużenie terminu wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi na pismo Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. Komisja przychyliła się do wniosku pismem z dnia 8 maja 2008 r. (D/423186), zwracając się do władz włoskich o udzielenie odpowiedzi do dnia 30 maja 2008 r.

(2)

(5)

Pismem z dnia 30 maja 2008 r. władze włoskie odpo­ wiedziały na pismo Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. W piśmie tym władze włoskie poinformowały w szczególności Komisję o przyjęciu dekretu z mocą ustawy nr 93 (3) w dniu 27 maja 2008 r., który przewi­ duje możliwość zaliczenia kwoty pożyczki przez spółkę Alitalia w poczet kapitału własnego.

(1) Dz.U. C 184 z 22.7.2008, s. 34. (2) Decreto-legge no 80, Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo (GU No 97 del 24.4.2008).

(3) Decreto-legge no 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (GU No 127 del 28.5.2008).

L 52/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2009

(6)

Równocześnie do Komisji wpłynęło wiele skarg związa­ nych z przyznaniem przez rząd włoski pożyczki w wysokości 300 mln EUR na rzecz spółki Alitalia, złożonych w szczególności przez linie lotnicze.

(7)

Pismem z dnia 12 czerwca 2008 r. (D/203822) Komisja poinformowała władze włoskie o swojej decyzji z dnia 11 czerwca 2008 r. o wszczęciu formalnego postępo­ wania wyjaśniającego w zastosowaniu art. 88 ust. 2 Trak­ tatu. W decyzji Komisja wezwała Włochy i pozostałe zainteresowane strony do przedstawienia uwag w wyznaczonym terminie. Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 52 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L52 - 17 z 200925.2.2009

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (  Dz.U. L 171 z 21.6.2006)

  • Dz. U. L52 - 1 z 200925.2.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L52 - 0 z 200925.2.2009

    Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.