Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 53 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2009 dotycząca przyjęcia planu prac na 2009 r. w celu wdrożenia drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013), oraz kryteriów wyboru i przyznawania finansowania oraz innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu (1)

Data ogłoszenia:2009-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 53 POZ 41

Strona 1 z 28
26.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/41

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 lutego 2009 dotycząca przyjęcia planu prac na 2009 r. w celu wdrożenia drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013), oraz kryteriów wyboru i przyznawania finansowania oraz innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/158/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Na mocy art. 8 decyzji programowej Komisja przyjmuje kryteria wyboru, kryteria kwalifikacji (dalej: kryteria przy­ znawania finansowania) oraz inne kryteria wkładów finansowych do działań w ramach programu, zgodnie z art. 4 tej samej decyzji.

uwzględniając decyzję nr 1350/2007/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającą drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013 (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1,

(5)

Zgodnie z art. 6 decyzji 2004/858/WE Agencja Wyko­ nawcza ds. Zdrowia i Konsumentów realizuje określone działania w celu realizacji programu w dziedzinie zdrowia publicznego i powinna otrzymać na ten cel odpowiednie środki.

uwzględniając decyzję Komisji 2004/858/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiającą agencję wykonawczą o nazwie „Agencja Wykonawcza programu zdrowia publicznego” do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (2), w szczególności jej art. 6,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 75 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozpo­ rządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”) stanowi, że zaciąg­ nięcie zobowiązań dotyczących wydatków powinno być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania przyjętą przez instytucję lub organ, któremu instytucja ta prze­ każe uprawnienia.

(1)

Decyzją nr 1350/2007/WE (zwaną dalej „decyzją progra­ mową”) ustanowiono drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013), dalej zwany „drugim programem w dziedzinie zdrowia”.

(7)

Zgodnie z art. 110 rozporządzenia finansowego przy­ znanie dotacji następuje w ramach rocznych programów prac publikowanych na początku roku budżetowego.

(2)

Drugi program w dziedzinie zdrowia ma na celu uzupeł­ nienie i wsparcie polityki państw członkowskich oraz dodanie jej wartości. Ma się przyczynić do zwiększenia solidarności i dobrobytu w Unii Europejskiej. Celami programu są: poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli; promocja zdrowia, w tym zmniejszenie nierówności w dziedzinie zdrowia; oraz tworzenie i rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat zdrowia.

(8)

Zgodnie z art. 166 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. usta­ nawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporzą­ dzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4) (zwanego dalej „zasadami wykonania rozporządzenia finanso­ wego”), roczny program prac dotyczący dotacji przyjmu­ je Komisja. W programie prac określa się akt podsta­ wowy, cele oraz harmonogram zaproszeń do składania wniosków wraz z orientacyjną kwotą i oczekiwanymi wynikami.

(3)

Na mocy art. 8 decyzji programowej Komisja przyjmuje roczny plan prac ustanawiający priorytety i działania do podjęcia, w tym podział środków finansowych, kryteria procentowego udziału finansowania wspólnotowego, w tym kryteria oceny dotyczące zastosowania zasady wyjątkowej użyteczności, a także uzgodnienia dotyczące realizacji wspólnych strategii i działań określonych w art. 9 tej samej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 53 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 76 z 200926.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/31)

 • Dz. U. L53 - 74 z 200926.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. przyznająca Austrii odstępstwo zgodnie z decyzją 2008/671/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1136)

 • Dz. U. L53 - 13 z 200926.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie środka pomocy wdrożonego przez Francję na rzecz grupy IFP (C 51/05 (ex NN 84/05)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1330) (1)

 • Dz. U. L53 - 8 z 200926.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chabichou du Poitou (ChNP))

 • Dz. U. L53 - 3 z 200926.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 16 do dnia 20 lutego 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L53 - 1 z 200926.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L53 - 0 z 200926.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.