Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 53 POZ 74

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. przyznająca Austrii odstępstwo zgodnie z decyzją 2008/671/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1136)

Data ogłoszenia:2009-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 53 POZ 74

Strona 1 z 2
L 53/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.2.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 lutego 2009 r. przyznająca Austrii odstępstwo zgodnie z decyzją 2008/671/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5 875–5 905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1136)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2009/159/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyj­ nych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 5,

uwzględniając decyzję Komisji 2008/671/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5 875–5 905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związa­ nych z bezpieczeństwem (2), w szczególności jej art. 3 ust. 2,

Zezwolenie na instalację i eksploatację systemów punktpunkt na potrzeby ENG zostało udzielone przez austriackie władze austriackiemu radiu i telewizji ORF (Österreichischen Rundfunk) w 1989 r. i jest ważne, bez ograniczeń przestrzennych i czasowych, na całym tery­ torium Austrii. Austria oświadczyła, że ORF zainstaluje nowe urządzenia do transmisji punkt-punkt na potrzeby ENG w celu wykorzystania innego pasma częstotliwości, oraz że zgodziła się ona zrezygnować ze swojego zezwo­ lenia dotyczącego użytkowania zakresu częstotliwości 5 875–5 905 MHz do dnia 31 grudnia 2011 r. Począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r., zakres częstotli­ wości 5 875–5 905 MHz zostanie w pełni udostępniony na potrzeby zastosowań ITS związanych z bezpieczeństwem, zgodnie z decyzją 2008/671/WE. Pismem do Komisji z dnia 25 listopada Austria wystąpiła z formalnym wnioskiem o okres przejściowy, w którego trakcie korzystanie z ITS na jej terytorium będzie możliwe jedynie w ramach ograniczeń czasowych i regionalnych, które zostaną ustalone przez organy odpowiedzialne w Austrii za zarządzanie widmem po skoordynowaniu z systemami punkt-punkt na potrzeby ENG, eksploatowanymi przez ORF. Na poparcie swojego wniosku Austria przedstawiła dostateczne informacje i uzasadnienia techniczne, oparte w szczególności na wnioskach CEPT dotyczących możli­ wości wystąpienia szkodliwych zakłóceń między syste­ mami punkt-punkt oraz systemami ITS związanymi z bezpieczeństwem, o ile nie zostaną podjęte działania na poziomie krajowym w celu zapewnienia współist­ nienia tych systemów. Tego rodzaju szkodliwe zakłócenia mogą być potencjalnie przyczyną poważnych wypadków komunikacyjnych. Całkowity zakaz wykorzystania zakresu częstotliwości 5 875–5 905 MHz przez ITS byłby ograniczony do niewielkich fragmentów terytorium Austrii oraz krótkich okresów. Wykorzystanie tego zakresu przez ITS byłoby nadal dopuszczalne w pozostałej części Austrii i podlegałoby koordynacji ze strony organów odpowie­ dzialnych w Austrii za zarządzanie widmem. Odstępstwo nie miałoby zatem znaczącego wpływu na zastosowanie technologii ITS w Austrii, zwłaszcza że do 2011 r. dostępność tego rodzaju systemów na rynku powinna być raczej ograniczona. Z uwagi na wyjątkowy charakter odstępstwa sprawoz­ danie dotyczące rozwoju sytuacji w zakresie ITS i ENG w Austrii przyczyniłoby się do sprawnej organizacji okresu przejściowego.

(5)

uwzględniając wniosek Austrii z dnia 25 listopada 2008 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Na mocy decyzji 2008/671/WE państwa członkowskie muszą, najpóźniej w dniu 6 lutego 2009 r., przeznaczyć zakres częstotliwości 5 875–5 905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych oraz udostępnić ten zakres częstotliwości na zasadzie braku wyłączności, zgodnie z określonymi parametrami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 53 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 76 z 200926.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/31)

 • Dz. U. L53 - 41 z 200926.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2009 dotycząca przyjęcia planu prac na 2009 r. w celu wdrożenia drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013), oraz kryteriów wyboru i przyznawania finansowania oraz innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu (1)

 • Dz. U. L53 - 13 z 200926.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie środka pomocy wdrożonego przez Francję na rzecz grupy IFP (C 51/05 (ex NN 84/05)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1330) (1)

 • Dz. U. L53 - 8 z 200926.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chabichou du Poitou (ChNP))

 • Dz. U. L53 - 3 z 200926.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 16 do dnia 20 lutego 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L53 - 1 z 200926.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L53 - 0 z 200926.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.