Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 53 POZ 76

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/31)

Data ogłoszenia:2009-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 53 POZ 76

Strona 1 z 10
L 53/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.2.2009

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/31) (2009/160/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/32) (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycz­ nych przez Europejski Bank Centralny (2), uwzględniając dyrektywę Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (3), uwzględniając wytyczne EBC/2006/16 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (4), uwzględniając załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspól­ nocie (5), uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30) (6),


(1) (2) (3) (4) (5) (6) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 15 z 20.1.2009, s. 14. 318 z 27.11.1998, s. 8. 372 z 31.12.1986, s. 1. 348 z 11.12.2006, s. 1. 310 z 30.11.1996, s. 1. 15 z 20.1.2009, s. 1.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 24/2009 (EBC/2008/30) doty­ czące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (zwanych dalej „PS”) stanowi, iż w pewnych okolicznościach PS mogą zostać zwolnione z niektórych lub wszystkich wymogów sprawozdawczych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 24/2009 (EBC/2008/30), a krajowe banki centralne (KBC) mogą pozyskiwać niezbędne dane z innych źródeł statystycznych, źródeł dostępnych publicznie lub źródeł nadzorczych.

(2)

Dane dotyczące papierów wartościowych wyemitowa­ nych przez PS i/lub znajdujących się w portfelach PS mogą być pozyskiwane z centralnej bazy danych o papierach wartościowych, zwanej dalej „CBPW”. Dlatego też funkcjonowanie CBPW uważa się za niezbędne dla pozyskiwania danych o papierach wartoś­ ciowych emitowanych przez PS i/lub znajdujących się w ich portfelach,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 W wytycznych zmiany (7): EBC/2007/9 wprowadza się następujące

1) dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Artykuł 18a Statystyka w zakresie aktywów i pasywów PS

(7) Dz.U. L 341 z 27.12.2007, s. 1.

26.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/77

1. Zakres sprawozdawczości KBC sporządzają i przekazują zagregowane informacje statystyczne w zakresie aktywów i pasywów PS zgodnie z częścią 15 załącznika III do niniejszych wytycznych. Prze­ kazywane są dane dotyczące następujących trzech kategorii PS: (i) PS prowadzących sekurytyzację tradycyjną; (ii) PS prowadzących sekurytyzację syntetyczną; oraz (iii) pozosta­ łych PS. Dla celów statystyki PS sekurytyzacja tradycyjna oznacza sekurytyzację, w której przeniesienie ryzyka odbywa się w drodze przeniesienia – w sensie ekonomicznym – sekury­ tyzowanych aktywów na PS. Odbywa się to poprzez prze­ niesienie przysługującego inicjatorowi prawa własności do sekurytyzowanych aktywów bądź przez subpartycypację.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 53 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 74 z 200926.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. przyznająca Austrii odstępstwo zgodnie z decyzją 2008/671/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1136)

 • Dz. U. L53 - 41 z 200926.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2009 dotycząca przyjęcia planu prac na 2009 r. w celu wdrożenia drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013), oraz kryteriów wyboru i przyznawania finansowania oraz innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu (1)

 • Dz. U. L53 - 13 z 200926.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie środka pomocy wdrożonego przez Francję na rzecz grupy IFP (C 51/05 (ex NN 84/05)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1330) (1)

 • Dz. U. L53 - 8 z 200926.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chabichou du Poitou (ChNP))

 • Dz. U. L53 - 3 z 200926.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 16 do dnia 20 lutego 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L53 - 1 z 200926.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L53 - 0 z 200926.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.