Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 53 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chabichou du Poitou (ChNP))

Data ogłoszenia:2009-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 53 POZ 8

Strona 1 z 3
L 53/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.2.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 159/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chabichou du Poitou (ChNP))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja może ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury okreś­ lonej w art. 5, 6 i 7 wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2006 (3) i na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 należy opublikować streszczenie specyfikacji,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie ochrony oznaczeń geograficz­ nych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spoży­ wczych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i na mocy art. 17 ust. 2 tego rozpo­ rządzenia Komisja przeanalizowała wniosek Francji w sprawie zatwierdzenia zmiany elementów specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Chabichou du Poitou” zarejestrowanej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1107/96 (2).

Artykuł 1 W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Chabichou du Poitou” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Streszczenie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji poprzez uści­ ślenie warunków stosowania obróbki i dodatków w odniesieniu do mleka i w procesie wytwarzania „Chabichou du Poitou”. Praktyki te gwarantują zacho­ wanie istotnych właściwości produktu o tej nazwie.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1.

(3) Dz.U. L 369 z 23.12.2006, s. 1.

26.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/9

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Chabichou du Poitou” zatwierdza się następujące zmiany: „Metoda produkcji” W pkt 5 specyfikacji zawierającym opis metody produkcji produktu dodaje się następujące zdania: „(…) Do ścinania mleka można używać wyłącznie podpuszczki. Zagęszczenie mleka poprzez częściową eliminację części wodnistej przed procesem koagulacji jest zabronione. Poza surowcami mlecznymi jedynymi składnikami, środkami pomocniczymi lub dodatkami dozwolonymi w mleku i podczas produkcji są podpuszczka, nieszkodliwe kultury bakteryjne, drożdże, pleśnie, chlorek wapnia i sól. (…) Zabrania się przechowywania surowców mlecznych, produktów w trakcie procesu wytwarzania, gęstwy serowej lub świeżego sera w ujemnej temperaturze. (…) Zabrania się przechowywania świeżych serów oraz serów w trakcie dojrzewania w atmosferze modyfikowanej.”

L 53/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.2.2009

ZAŁĄCZNIK II STRESZCZENIE Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych „CHABICHOU DU POITOU” Nr WE: FR-PDO-0117-0115/29.3.2006 ChNP (X) ChOG ( )

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 53 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 76 z 200926.2.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2008/31)

 • Dz. U. L53 - 74 z 200926.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. przyznająca Austrii odstępstwo zgodnie z decyzją 2008/671/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875–5905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1136)

 • Dz. U. L53 - 41 z 200926.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2009 dotycząca przyjęcia planu prac na 2009 r. w celu wdrożenia drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013), oraz kryteriów wyboru i przyznawania finansowania oraz innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu (1)

 • Dz. U. L53 - 13 z 200926.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie środka pomocy wdrożonego przez Francję na rzecz grupy IFP (C 51/05 (ex NN 84/05)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1330) (1)

 • Dz. U. L53 - 3 z 200926.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 16 do dnia 20 lutego 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L53 - 1 z 200926.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L53 - 0 z 200926.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.