Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

Data ogłoszenia:2009-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 17

27.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 163/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ność laboratoriów w zakresie wykrywania w paszach niewielkich ilości składników pochodzenia zwierzęcego przy użyciu metody analitycznej opisanej w dyrektywie 2003/126/WE.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 23 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

Poprawa skuteczności laboratoriów przyczyniła się do wykrycia nieoczekiwanego wystąpienia drzazg kostnych, zwłaszcza w roślinach bulwiastych i korzeniowych. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (3) w przypadku stwier­ dzenia niezgodności należy wprowadzić właściwe środki, które mogą obejmować zniszczenie danej przesyłki.

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono prze­ pisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania nie­ których pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u zwierząt. Ma ono zastosowanie do produkcji i wprowadzania do obrotu żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz, w pewnych szczególnych przypadkach, do ich wywozu.

(6)

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, w części II pkt A lit. d) wprowadzono odstępstwo od zakazu ustanowionego w art. 7 ust. 1 i 2 tego rozporzą­ dzenia. Zgodnie z tym odstępstwem karmienie zwierząt gospodarskich („zwierząt hodowlanych”) roślinami bulwiastymi i korzeniowymi oraz paszami zawierającymi takie produkty po wykryciu obecności drzazg kostnych może być dozwolone przez państwa członkowskie w przypadku, gdy ocena ryzyka dała korzystny wynik.

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 karmienie przeżuwaczy i innych zwierząt biał­ kami pochodzenia zwierzęcego jest zabronione. W załączniku IV do tego rozporządzenia określono odstępstwa od tego zakazu.

(7)

(3)

W dyrektywie Komisji 2003/126/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie analitycznej metody określania skład­ ników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz (2) przewidziano, że urzędową analizę pasz w celu urzędowej kontroli występowania, identyfi­ kacji lub oszacowania ilości składników pochodzenia zwierzęcego w paszach należy przeprowadzać zgodnie z przepisami tej dyrektywy.

Zostało wykazane, że podczas zbioru materiałów paszo­ wych pochodzenia roślinnego nie da się uniknąć ich zanieczyszczenia środowiskowego na przykład drzazgami kostnymi. W związku z tym odstępstwo określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w części II pkt A lit. d) dotyczące roślin bulwiastych i korzeniowych powinno zostać rozszerzone w celu objęcia nim, pod pewnymi warunkami, wszystkich mate­ riałów paszowych pochodzenia roślinnego.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 999/2001.

(4)

W tym celu wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. wykrywania białek zwierzęcych w paszach przeprowa­ dziło, jako część swego rocznego programu prac, badanie biegłości laboratoriów, które wykazało dobrą skutecz­

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. (2) Dz.U. L 339 z 24.12.2003, s. 78.

(3) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

L 55/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.2.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W części II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 pkt A lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) karmienia zwierząt hodowlanych materiałami paszowymi pochodzenia roślinnego oraz paszami zawierającymi takie produkty po wykryciu obecności nieznacznych ilości drzazg kostnych; karmienie takie może być dozwolone

przez państwa członkowskie w przypadku, gdy ocena ryzyka dała korzystny wynik. Przy ocenie ryzyka uwzględnia się przynajmniej ilość i możliwe źródło zanie­ czyszczeń oraz ostateczne miejsce przeznaczenia danej przesyłki;”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia, 26 lutego 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 55 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 44 z 200927.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/164/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L55 - 41 z 200927.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE w odniesieniu do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1222) (1)

 • Dz. U. L55 - 40 z 200927.2.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w którego trakcie można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1174)

 • Dz. U. L55 - 21 z 200927.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty załącznika nr 8 do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach

 • Dz. U. L55 - 19 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w zakresie dowodu przybycia do miejsca przeznaczenia w odniesieniu do wywozu pozakwotowego w sektorze cukru

 • Dz. U. L55 - 11 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załączniki od III do X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L55 - 9 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 200927.2.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L55 - 0 z 200927.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.