Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 56 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

Data ogłoszenia:2009-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 56 POZ 15

28.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/15

DECYZJA RADY z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE (2009/167/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję z dnia 27 marca 2000 r.,

uwzględniając art. 42 ust. 2, art. 10 ust. 4 i art. 18 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) (1), uwzględniając akt Rady z dnia 3 listopada 1998 r. ustanawia­ jący zasady dotyczące stosunków zewnętrznych Europolu z państwami trzecimi i instytucjami niepowiązanymi z Unią Europejską (2), w szczególności jego art. 2, uwzględniając akt Rady z dnia 3 listopada 1998 r. ustanawia­ jący zasady regulujące przyjmowanie przez Europol informacji od stron trzecich (3), w szczególności jego art. 2, uwzględniając akt Rady z dnia 12 marca 1999 r. przyjmujący zasady regulujące przekazywanie przez Europol danych osobo­ wych państwom i instytucjom trzecim (4), w szczególności jego art. 2 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W decyzji z dnia 27 marca 2000 r. wprowadza się następujące zmiany: w art. 2 ust. 1 pod nagłówkiem „Państwa trzecie” do wykazu alfabetycznego dodaje się następujące państwo: „— Indie”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przy­ jęciu.

Dnia 27 marca 2000 r. Rada przyjęła decyzję upoważ­ niającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE (5). Pewne względy operacyjne wymagają dodania Indii do wykazu państw trzecich, z którymi dyrektor Europolu upoważniony jest rozpocząć rokowania.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lutego 2009 r. W imieniu Rady

I. LANGER

(2)

Przewodniczący

(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

C C C C C

316 z 27.11.1995, s. 2. 26 z 30.1.1999, s. 19. 26 z 30.1.1999, s. 17. 88 z 30.3.1999, s. 1. 106 z 13.4.2000, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 56 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 18 z 200928.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 1999/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 czerwca 1999 r. zmieniającej dyrektywę 89/398/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (  Dz.U. L 172 z 8.7.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 24, s. 50)

 • Dz. U. L56 - 17 z 200928.2.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L56 - 16 z 200928.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

 • Dz. U. L56 - 8 z 200928.2.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotyków i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dz. U. L56 - 6 z 200928.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dz. U. L56 - 3 z 200928.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 marca 2009 r.

 • Dz. U. L56 - 1 z 200928.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L56 - 0 z 200928.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.