Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 56 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

Data ogłoszenia:2009-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 56 POZ 6

L 56/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych (2009/166/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 zdanie pierwsze,

w przypadku gdy Umowa przewiduje ich przyjęcie przez Wspólną Grupę Kontrolną. Upoważnienie takie musi jednak ograniczać się do dokonania zmian załącz­ ników do umowy, o ile zmiany takie dotyczą substancji objętych już prawodawstwem wspólnotowym w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Wspólnota powinna wzmocnić kontrole przesyłek prekursorów z Chińskiej Republiki Ludowej, biorąc pod uwagę ryzyko ich kierowania do nielegalnego wytwa­ rzania narkotyków syntetycznych we Wspólnocie.

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych.

(2)

W dniu 27 czerwca 2006 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia z rządem Chińskiej Republiki Ludowej nego­ cjacji Umowy w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych („umowa”). W wyniku negocjacji tekst umowy został zaakceptowany w dniu 13 marca 2008 r.

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

(3)

Właściwe jest, aby Rada upoważniła Komisję, po konsul­ tacji ze specjalnym komitetem powołanym przez Radę, do zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty zmian,

1. We Wspólnej Grupie Kontrolnej, ustanowionej na mocy art. 9 umowy, Wspólnota jest reprezentowana przez Komisję wspieraną przez przedstawicieli państw członkowskich.

28.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/7

2. Komisja jest upoważniona do zatwierdzania w imieniu Wspólnoty zmian w załącznikach A i B do umowy przyjętych przez Wspólną Grupę Kontrolną na mocy procedury ustano­ wionej w art. 10 umowy. W wykonaniu tego zadania Komisję wspiera specjalny komitet powołany przez Radę, którego rolą jest wypracowanie wspól­ nego stanowiska. 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, ograniczone jest do tych substancji, które są już objęte właściwym prawodaw­ stwem wspólnotowym w sprawie prekursorów narkotykowych. Artykuł 3 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy ze skutkiem wiążącym dla Wspólnoty.

Artykuł 4 Przewodniczący Rady dokona w imieniu Wspólnoty powiado­ mienia, o którym mowa w art. 12 umowy (1). Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2008 r.

W imieniu Rady

L. CHATEL

Przewodniczący

(1) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 56 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 18 z 200928.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 1999/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 czerwca 1999 r. zmieniającej dyrektywę 89/398/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (  Dz.U. L 172 z 8.7.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 24, s. 50)

 • Dz. U. L56 - 17 z 200928.2.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L56 - 16 z 200928.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

 • Dz. U. L56 - 15 z 200928.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L56 - 8 z 200928.2.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotyków i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dz. U. L56 - 3 z 200928.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 marca 2009 r.

 • Dz. U. L56 - 1 z 200928.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L56 - 0 z 200928.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.