Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 56 POZ 8

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotyków i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

Data ogłoszenia:2009-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 56 POZ 8

Strona 1 z 5
L 56/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2009

UMOWA między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotyków i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, i RZĄD CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, zwany dalej „rządem Chin”, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami” W RAMACH Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1988 r. o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, podpisanej dnia 20 grudnia 1988 r. w Wiedniu, zwanej dalej „Konwencją z 1988 roku”, oraz zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Chińskiej Republice Ludowej i w państwach członkow­ skich Wspólnoty; ZDECYDOWANI zapobiegać nielegalnemu wytwarzaniu środków odurzających i substancji psychotropowych i zwalczać je poprzez zapobieganie kierowaniu do nielegalnego wykorzystania prekursorów i substancji często stosowanych do takich celów (zwanych dalej „prekursorami narkotykowymi”); UZNAJĄC art. 12 Konwencji z 1988 roku; PRZEKONANI, że handel międzynarodowy może być wykorzystywany do kierowania prekursorów narkotykowych do nielegalnego wykorzystania oraz że niezbędne jest zawarcie i wdrożenie umów między zainteresowanymi regionami, ustanawiających szeroką współpracę oraz, w szczególności, łączących kontrole wywozu i przywozu; UZNAJĄC, że prekursory narkotykowe są również głównie i szeroko stosowane do legalnych celów oraz że handel międzynarodowy nie powinien być utrudniany przez stosowanie nadmiernych procedur nadzorowania; POSTANOWILI zawrzeć Umowę w sprawie zapobiegania kierowaniu do niezgodnego z prawem wykorzystania prekur­ sorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych;


UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres Umowy 1. Niniejsza Umowa ustanawia środki mające na celu wzmocnienie współpracy administracyjnej między Stronami, aby zapobiegać kierowaniu do niezgodnego z prawem wyko­ rzystania prekursorów narkotykowych i substancji często stoso­ wanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych, bez uszczerbku dla zwykłej dzia­ łalności handlowej i dla należytego uznania uzasadnionych inte­ resów przemysłu.

— monitorowania wzajemnej wymiany handlowej prekurso­ rami narkotykowymi, o których mowa w ust. 3, w celu zapobiegania ich kierowaniu do nielegalnych celów,

— świadczenia wzajemnej pomocy administracyjnej w celu zapewnienia prawidłowego stosowania odpowiedniego usta­ wodawstwa dotyczącego kontroli handlu prekursorami narkotykowymi.

2. W tym celu Strony wspierają siebie wzajemnie, jak usta­ nowiono w niniejszej Umowie, szczególnie w zakresie:

3. Bez uszczerbku dla możliwych zmian, które mogą zostać przyjęte zgodnie z art. 10, niniejszą Umowę stosuje się do substancji wymienionych w załącznikach do niniejszej Umowy.

28.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/9

Artykuł 2 Monitorowanie handlu 1. Strony konsultują i informują się wzajemnie z własnej inicjatywy o każdym uzasadnionym przypuszczeniu, że prekur­ sory narkotykowe mogą być kierowane do nielegalnego wytwa­ rzania środków odurzających lub substancji psychotropowych, w szczególności gdy przywóz lub wywóz odbywa się w nietypowych ilościach lub w niezwykłych okolicznościach.

wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropo­ wych i badają przypadki, w których istnieje podejrzenie prze­ kierowania. W razie potrzeby stosują odpowiednie środki zapo­ biegawcze w celu uniemożliwienia przekierowania.

2. Na każdy wniosek o informację lub o zastosowanie środków zapobiegawczych udziela się odpowiedzi we właś­ ciwym terminie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 56 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 18 z 200928.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 1999/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 czerwca 1999 r. zmieniającej dyrektywę 89/398/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (  Dz.U. L 172 z 8.7.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 24, s. 50)

 • Dz. U. L56 - 17 z 200928.2.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L56 - 16 z 200928.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

 • Dz. U. L56 - 15 z 200928.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L56 - 6 z 200928.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dz. U. L56 - 3 z 200928.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 marca 2009 r.

 • Dz. U. L56 - 1 z 200928.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L56 - 0 z 200928.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.