Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 59 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 59 POZ 1

3.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (2009/156/WE)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 i 181 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z zastrzeżeniem decyzji Rady dotyczącej zawarcia wymienionej umowy.

(1)

W dniu 12 czerwca 2002 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP.

Tekst wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym jest dołączony do niniejszej decyzji.

(2)

Negocjacje w sprawie zawarcia wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym zakończyły się parafowaniem w dniu 7 grudnia 2007 r. Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwanej dalej „wstępną umową o partnerstwie gospodarczym”).

Artykuł 2 Na użytek art. 73 ust. 2 wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym w skład Komitetu UPG wchodzą, z jednej strony, członkowie Rady i przedstawiciele Komisji oraz, z drugiej strony, przedstawiciele rządu Wybrzeża Kości Słoniowej. Na wniosek Komisji Rada podejmuje decyzję w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w ramach negocjacji regulaminu wewnętrznego Komitetu UPG.

(3)

Artykuł 75 ust. 4 wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym przewiduje tymczasowe stosowanie umowy do czasu jej wejścia w życie.

Artykuł 3

(4)

Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym powinna zostać podpisana w imieniu Wspólnoty i, w odniesieniu do elementów objętych zakresem kompetencji Wspólnoty, stosowana tymczasowo z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie,

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

L 59/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

3.3.2009

W odniesieniu do elementów objętych zakresem kompetencji Wspólnoty wstępną umowę o partnerstwie gospodarczym stosuje się tymczasowo zgodnie z jej art. 75 ust. 4, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej zawarcia. Komisja opublikuje zawiadomienie informujące o terminie rozpoczęcia tymczasowego stosowania. Sporządzono w Brukseli dnia 21 listopada 2008 r. W imieniu Rady

É. WOERTH

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 59 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L59 - 3 z 20093.3.2009

    Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.