Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 60 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniająca regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do odwołań wniesionych od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 60 POZ 3

4.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniająca regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do odwołań wniesionych od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (2009/170/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:


uwzględniając art. 64 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości,

Artykuł 1 Do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 2 maja 1991 r. (Dz.U. L 136 z 30.5.1991, s. 1, ze sprostowaniem w Dz.U. L 317 z 19.11.1991, s. 34), zmienio­ nego dnia 15 września 1994 r. (Dz.U. L 249 z 24.9.1994, s. 17), dnia 17 lutego 1995 r. (Dz.U. L 44 z 28.2.1995, s. 64), dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U. L 172 z 22.7.1995, s. 3), dnia 12 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997, s. 6, ze sprostowaniem w Dz.U. L 351 z 23.12.1997, s. 72), dnia 17 maja 1999 r. (Dz.U. L 135 z 29.5.1999, s. 92), dnia 6 grudnia 2000 r. (Dz.U. L 322 z 19.12.2000, s. 4), dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, s. 22), dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 132 z 29.4.2004, s. 3), dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, s. 108), dnia 12 października 2005 r. (Dz.U. L 298 z 15.11.2005, s. 1), z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 45) i z dnia 12 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 179 z 8.7.2008, s. 12), wprowadza się następujące zmiany:

zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 245 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i w art. 160 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 września 2008 r.,

uwzględniając opinię 13 stycznia 2009 r.,

Parlamentu

Europejskiego

z

dnia W „TYTULE PIĄTYM: ODWOŁANIA OD ORZECZEŃ SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ” przed art. 137 dodaje się artykuł w brzmieniu:

uwzględniając opinię Komisji z dnia 18 listopada 2008 r., „Artykuł 136a W przypadku odwołania od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej, o którym mowa w art. 9 i 10 załącznika do statutu Trybunału Sprawiedliwości, językiem postępowania jest język, w którym zostało wydane orzeczenie Sądu do spraw Służby Publicznej, od którego wniesiono odwołanie, bez uszczerbku dla art. 35 paragraf 2 lit. b) i c) i art. 35 paragraf 3 akapit piąty niniejszego regulaminu.”.

zważywszy, że należy określić w regulaminie Sądu Pierwszej Instancji język postępowania w przypadku odwołania od orze­ czenia Sądu do spraw Służby Publicznej, o którym mowa w art. 9 i 10 załącznika do Protokołu w sprawie statutu Trybu­ nału Sprawiedliwości,

L 60/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2009

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2009 r. W imieniu Rady

O. LIŠKA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 60 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L60 - 1 z 20094.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 168/2009 z dnia 3 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.