Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 61 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 169/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 61 POZ 1

Strona 1 z 3
5.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 169/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej

(Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Zasady konkurencji powinny uwzględniać charakterys­ tyczne cechy transportu.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 83,

(4)

Ponieważ zasady konkurencji w transporcie odstępują od generalnych zasad konkurencji, powinno się stworzyć przedsiębiorstwom możliwość upewnienia się, jakie prze­ pisy stosować w konkretnych przypadkach.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

System zasad konkurencji w transporcie powinno się stosować jednakowo do wspólnego finansowania lub do zakupu sprzętu do wspólnego świadczenia usług przez grupy przedsiębiorstw, jak też do pewnych działań podmiotów świadczących transportowe usługi pomoc­ nicze, związane z transportem kolejowym, drogowym i żeglugą śródlądową.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1017/68 z dnia 19 lipca 1968 r. w sprawie stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlą­ dowej (3) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości rozporządzenie to powinno zostać ujednolicone.

(7)

Aby zapewnić, że handel pomiędzy państwami człon­ kowskimi oraz konkurencja na rynku wewnętrznym nie są zakłócone, konieczne jest zakazanie, co do zasady, w trzech sektorach transportu wskazanych wyżej, poro­ zumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw oraz praktyk uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorstwami i wszystkich przypadków naduży­ wania pozycji dominującej na rynku wewnętrznym, które mogłyby mieć takie skutki.

(2)

Zasady konkurencji dla transportu kolejowego, drogo­ wego i żeglugi śródlądowej są częścią wspólnej polityki transportowej i ogólnej polityki gospodarczej.

Dz.U. C 219 E z 28.8.2008, s. 67. Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 100. Dz.U. L 175 z 23.7.1968, s. 1. Zob. załącznik I.

(1) (2) (3) (4)

Określone kategorie porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk w transporcie, których celem lub skutkiem jest tylko stosowanie ulepszeń technicznych lub osiągnięcie współpracy technicznej, mogą być wyłączone spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, ponieważ przyczyniają się one do poprawy produktyw­ ności. W świetle doświadczeń związanych ze stosowa­ niem niniejszego rozporządzenia Rada może, na wniosek Komisji, zmienić listę takich typów porozumień.

L 61/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.3.2009

(8)

Dla ulepszenia czasami zbyt rozproszonej struktury sektora transportu drogowego i żeglugi śródlądowej spod zakazu porozumień ograniczających powinny być również wyłączone porozumienia, decyzje i praktyki uzgodnione, zapewniające tworzenie i działanie grup przedsiębiorstw w tych dwóch sektorach transportu, których celem jest prowadzenie działalności transpor­ towej, wliczając w to wspólne finansowanie i zakup sprzętu dla wspólnego świadczenia usług. Takie gene­ ralne wyłączenie może być przyznane pod warunkiem, że całkowita zdolność przewozowa zgrupowania nie przekroczy określonych limitów, tak ustalonych, aby zapewnić, żeby żadne przedsiębiorstwo nie posiadało pozycji dominującej wewnątrz zgrupowania. Komisja powinna jednakże posiadać uprawnienie do interwencji, jeśli w szczególnych przypadkach porozumienia takie stanowią nadużycie wyłączenia, to znaczy wywołują skutek niezgodny z warunkami, na podstawie których porozumienia ograniczające konkurencję mogą być uznane za legalne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 61 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 19 z 20095.3.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady 2008/421/WE z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania w Konfederacji Szwajcarskiej przepisów dorobku prawnego Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (  Dz.U. L 149 z 7.6.2008)

 • Dz. U. L61 - 17 z 20095.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca wykaz A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla placówek dyplomatycznych i konsularnych dotyczących wiz w odniesieniu do obowiązków wizowych posiadaczy indonezyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych

 • Dz. U. L61 - 12 z 20095.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2009 z dnia 4 marca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 23 do dnia 27 lutego 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L61 - 11 z 20095.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2009 z dnia 4 marca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego od dnia 5 marca 2009 r.

 • Dz. U. L61 - 10 z 20095.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 172/2009 z dnia 4 marca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 5 marca 2009 r.

 • Dz. U. L61 - 8 z 20095.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 171/2009 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L61 - 6 z 20095.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 170/2009 z dnia 4 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.