Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 3

Wiele państw członkowskich utrzymało krajowe przepisy zakazujące produkcji mieszanek oliwy z oliwek z innymi olejami z nasion do celów wewnętrznej konsumpcji, aby zachować swoje tradycje i pewną jakość produkcji na poziomie krajowym. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1019/2002 nie mają zastosowania do tuńczyka i sardynek objętych odpowiednio rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1536/92 z dnia 9 czerwca 1992 r. usta­ nawiającym wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanego tuńczyka i bonito (4) oraz rozporządze­ niem Rady (EWG) nr 2136/89 z dnia 21 czerwca 1989 r. ustanawiającym wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek (5). Celem zachowania jasności wspomniane aspekty powinny być wyraźnie wymienione w rozporządzeniu (WE) nr 1019/2002. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1019/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,


(2)

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1019/2002 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

(4) Dz.U. L 163 z 17.6.1992, s. 1. (5) Dz.U. L 212 z 22.7.1989, s. 79.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 155 z 14.6.2002, s. 27. (3) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

7.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/7

1) artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nie naruszając przepisów dyrektywy 2000/13/WE i rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (*), niniejsze rozporządzenie ustanawia określone normy odnośnie do handlu detalicznego oliwą z oliwek oraz oliwą z wytłoczyn oliwek, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b), pkt 3 i 6 załącznika XVI do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. ___________ (*) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.”; 2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) przed akapitem w brzmieniu: pierwszym dodaje się akapit

państwa członkowskiego lub kraju trzeciego – jedną z następujących uwag, w stosownych przypadkach: (i) »mieszanka oliw z oliwek pochodzących ze Wspólnoty« lub odniesienie do Wspólnoty; (ii) »mieszanka oliw z oliwek niepochodzących ze Wspólnoty« lub odniesienie do pochodzenia spoza Wspólnoty; (iii) »mieszanka oliw z oliwek pochodzących ze Wspólnoty i oliwek niepochodzących ze Wspól­ noty« lub odniesienie do pochodzenia z i spoza Wspólnoty; lub c) chronioną nazwę pochodzenia lub chronione ozna­ czenie geograficzne, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 510/2006, zgodnie ze specyfikacją danego produktu.”; c) skreśla się ust. 6; 4) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany: a) litera c) otrzymuje brzmienie:

„Opisy dokonane zgodnie z art. 118 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 uznaje się za nazwę, pod jaką produkt jest sprzedawany, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2000/13/WE.”; b) w akapicie pierwszym, który staje się akapitem drugim, wyrazy początkowe otrzymują brzmienie: „Etykieta oliwy, o której mowa w art. 1 ust. 1, zawiera, w postaci zrozumiałego i nieusuwalnego napisu, oprócz opisu, o którym mowa w akapicie pierwszym, ale nieko­ niecznie w jego pobliżu, następujące informacje doty­ czące kategorii oliwy:”; 3) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 akapit pierwszy zastępuje się akapitem pierw­ szym i akapitem drugim w brzmieniu: „Ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia i oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, jak określono w pkt 1 lit. a) i b) załącznika XVI do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, posiadają na etykiecie oznaczenie pocho­ dzenia. Produkty określone w pkt 3 i 6 załącznika XVI do rozpo­ rządzenia (WE) nr 1234/2007 nie posiadają na etykiecie żadnego oznaczenia pochodzenia.”; b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Oznaczenia pochodzenia, o których mowa w ust. 1, zawierają jedynie: a) w przypadku oliwy z oliwek pochodzącej, zgodnie z przepisami ust. 4 i 5, z jednego państwa członkow­ skiego lub kraju trzeciego – odniesienie odpowiednio do państwa członkowskiego, Wspólnoty lub kraju trzeciego; lub b) w przypadku mieszanek oliwy z oliwek pochodzącej, zgodnie z przepisami ust. 4 i 5, z więcej niż jednego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 15 z 20097.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264) (1)

 • Dz. U. L63 - 13 z 20097.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L63 - 11 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L63 - 9 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru

 • Dz. U. L63 - 5 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zamykające skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L63 - 3 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2009 z dnia 6 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 179/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.