Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 65 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. dostosowująca załącznik VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2009-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 65 POZ 1

10.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 21 stycznia 2008 r. dostosowująca załącznik VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii (2009/172/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wiejskich w ramach EFRROW. Wkład Wspólnoty może wynosić do 80 % na oś 1, oś 3 i dla pomocy technicznej oraz do 82 % na oś 2.


uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

(3)

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 34 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

Określone na oś stawki współfinansowania nie mają zastosowania do kwot, które, jak przewidziano w sekcji 1 podsekcji E załącznika VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, mogą być przyznawane rolnikom kwalifikującym się do uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich lub pomocy zgodnie z art. 143c rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (3).

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Artykuł 70 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1) ustanawia wartości procentowe wkładu finansowego Wspólnoty na poziomie osi.

(2)

Sekcja IV załącznika VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, zmieniona decyzją Rady 2006/664/WE z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowującą załącznik VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii (2), ustanawia w drodze odstępstwa od art. 70 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 wartości procentowe na oś wsparcia finansowego Wspólnoty dla Bułgarii i Rumunii na rzecz rozwoju obszarów

Należy również określić maksymalny wkład finansowy Wspólnoty w odniesieniu do kwot uzupełnień do płatności bezpośrednich w celu zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (4), które przewiduje w załączniku II orientacyjny podział środków finansowych na oś i środek rozwoju obszarów wiejskich, w tym na środek „Uzupełnienia do płatności bezpośrednich”.

(5)

W celu zachowania wyników negocjacji w sprawie przystąpienia i spójności systemu stawek współfinansowania po przeprowadzeniu dostosowań technicznych rozporządzeń dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, należy ustanowić

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 277 z 9.10.2006, s. 4.

(3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. (4) Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 15.

L 65/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2009

maksymalny wkład finansowy Wspólnoty w odniesieniu do kwot uzupełnień do płatności bezpośrednich o tej samej wartości procentowej co w przypadku osi 1 i 3 oraz pomocy technicznej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

W drodze odstępstwa od art. 70 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 wkład finansowy Wspólnoty może wynieść 82 % dla osi 2.”.

Artykuł 2 Artykuł 1 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

W załączniku VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii sekcja IV otrzymuje brzmienie: „W drodze odstępstwa od art. 70 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 wkład finansowy Wspólnoty może wynieść 80 % dla osi 1 i 3, pomocy technicznej oraz uzupełnień do płatności bezpośrednich.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 65 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.