Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 14 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (1)

Data ogłoszenia:2009-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 14 - Strona 4

Strona 4 z 6

15) Wymagane, o ile dane są dostępne: Kraje rejestracji jednostek niemających siedziby w danym kraju, będących właścicielem jednostki prawnej (1.16) Numery identyfikacyjne lub nazwy i adresy oraz udział (%) jednostek niemających siedziby w danym kraju, będących właścicielem jednostki prawnej (1.16) Numery identyfikacyjne VAT jednostek niemających siedziby w danym kraju, będących właś­ cicielem jednostki prawnej (1.16)

L 67/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


12.3.2009

Zbiory danych wraz z informacjami o przedsiębiorstwach

Treść

Numer identyfikacyjny (3.1) Nazwa (3.2a) Opcjonalne: Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej (3.2b) Numer(-y) identyfikacyjny(-e) jednostki(-tek) prawnej(-ych), z której(-ych) składa się przedsię­ biorstwo (3.3) Data rozpoczęcia działalności (3.4) Data ostatecznego zakończenia działalności (3.5) Kod podstawowej działalności zgodnie z 4-cyfrowym poziomem NACE (3.6) Wymagane, o ile dane są dostępne: Działalność dodatkowa, jeżeli dotyczy, zgodnie z 4-cyfrowym poziomem NACE (3.7) Liczba zatrudnionych osób (3.8) Liczba pracowników (3.9a) Opcjonalne: Liczba pracowników wyrażona w liczbie pełnych etatów (3.9b) Obrót (3.10a i Opcjonalne: 3.10b) Sektor i podsektor instytucjonalny zgodnie z Europejskim Systemem Rachunków (3.11) Numer identyfikacyjny okrojonej grupy przedsiębiorstw (4.1), do której przedsiębiorstwo należy (3.12)

3.3. Zestawianie okrojonych i globalnych grup przedsiębiorstw Kolejnym etapem jest zestawianie okrojonych grup przedsiębiorstw i globalnych grup przedsiębiorstw. Komisja (Eurostat) przekazuje wyniki takiego zestawienia krajowym organom statystycznym, które przekazują zbiory danych z powrotem z poprawionymi i uzupełnionymi informacjami, w tym oznaczeniami poufności.

Na zakończenie cyklu Komisja (Eurostat) przekazuje krajowym organom statystycznym wyniki ostatecznego zestawienia okrojonych i globalnych grup przedsiębiorstw. Komisja (Eurostat) przekazuje dane krajowym organom statystycznym krajów innych niż kraj przedstawiający dane jedynie dla cech wymienionych w części B niniejszego załącznika.

Zbiory danych wraz z informacjami o globalnych grupach przedsiębiorstw

Treść

Numer identyfikacyjny grupy globalnej (4.11) Nazwa grupy globalnej (4.12a) Opcjonalne: Kraj rejestracji, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej i strony internetowej zarządu grupy globalnej (4.12b) Numer identyfikacyjny jednostki dominującej grupy globalnej, jeśli jest to jednostka mająca siedzibę w danym kraju (4.13a) Kraj rejestracji jednostki dominującej grupy globalnej, jeśli jest to jednostka niemająca siedziby w danym kraju (4.13a) Opcjonalne: Numer identyfikacyjny jednostki dominującej grupy globalnej lub nazwa i adres, jeśli jest to jednostka niemająca siedziby w danym kraju (4.13b) Opcjonalne: Liczba zatrudnionych osób globalnie (4.14) Opcjonalne: Skonsolidowany globalny obrót (4.15) Opcjonalne: Kraj w którym mieści się globalny ośrodek decyzyjny (4.16) Opcjonalne: Kraje, w których mieszczą się przedsiębiorstwa lub jednostki lokalne (4.17)

12.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/19

Zbiory danych wraz z informacjami o okrojonych grupach przedsiębiorstw

Treść

Numer identyfikacyjny grupy okrojonej (4.1) Nazwa grupy okrojonej (4.2a) Opcjonalne: Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej głównej siedziby grupy okrojonej (4.2b) Wymagane, o ile dane są dostępne: Numer identyfikacyjny jednostki dominującej grupy okro­ jonej (4.3) Rodzaj grupy przedsiębiorstw (4.4) Data powstania grupy okrojonej (4.5) Data rozwiązania grupy okrojonej (4.6) Kod podstawowej działalności grupy okrojonej, zgodnie z 2-cyfrowym poziomem NACE (4.7) Opcjonalne: Kody działalności dodatkowej grupy okrojonej, zgodnie z 2-cyfrowym poziomem NACE (4.8) Liczba zatrudnionych osób w grupie okrojonej (4.9) Opcjonalne: Skonsolidowany obrót (4.10) Data przyłączenia się (jednostek prawnych) do grupy okrojonej (1.9) Data odłączenia się (jednostek prawnych) od grupy okrojonej (1.10)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 14 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 95 z 200912.3.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 46 z 17.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 514)

 • Dz. U. L67 - 93 z 200912.3.2009

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2008/SC z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje Stałego Komitetu nr 5/2004/SC i nr 1/2007/SC ustanawiające zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L67 - 88 z 200912.3.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/181/WPZiB z dnia 11 marca 2009 r. dotyczące mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Bośni i Hercegowiny

 • Dz. U. L67 - 85 z 200912.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 12312-9:2005 „Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 9: Urządzenia do ładowania kontenerów/palet” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1551) (1)

 • Dz. U. L67 - 50 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L67 - 22 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L67 - 9 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do dnia 6 marca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L67 - 7 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L67 - 5 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2009 z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

 • Dz. U. L67 - 1 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 188/2009 z dnia 9 marca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.