Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 14 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (1)

Data ogłoszenia:2009-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 14 - Strona 5

Strona 5 z 6

B. CECHY PRZEKAZYWANE ZGODNIE Z ART. 2 UST. 3 Komisja (Eurostat) przekazuje odpowiednim organom krajowym państw członkowskich innych niż kraj przedstawiający dane, wyłącznie w celach statystycznych, wymienione poniżej cechy, w tym oznaczenia poufności, dotyczące wielona­ rodowych grup przedsiębiorstw i ich jednostek składowych, w przypadkach gdy przynajmniej jedna jednostka grupy jest zlokalizowana na terytorium danego państwa członkowskiego.

1. JEDNOSTKA PRAWNA

CECHY IDENTYFIKUJĄCE


1.1. 1.2a. 1.2b. 1.2c. Opcjonalne

Numer identyfikacyjny Nazwa Adres (wraz z kodem pocztowym), maksymalnie szczegółowy Numery telefonu i faksu, adresy poczty elektronicznej oraz infor­ macje pozwalające na elektroniczne zbieranie danych Numer identyfikacyjny VAT lub, w razie braku, inny administra­ cyjny numer identyfikacyjny Data wpisu osób prawnych do rejestru lub data oficjalnego uznania za podmiot gospodarczy dla osób fizycznych Data, od której jednostka prawna przestała być częścią przedsię­ biorstwa (zgodnie z 3.3) Forma prawna

1.3.

CECHY DEMOGRAFICZNE

1.4.

1.5.

CECHY EKONOMICZNE/ CECHY WARSTWOWANIA POWIĄZANIA Z INNYMI REJESTRAMI

1.6.

1.7a.

Odniesienie do rejestru podmiotów wewnątrzwspólnotowych ustanowionego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (*) oraz odniesienie do akt celnych lub do rejestru podmiotów pozawspólnotowych

L 67/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.3.2009

POWIĄZANIE Z GRUPĄ PRZEDSIĘBIORSTW

1.8. 1.9. 1.10.

Numer identyfikacyjny okrojonej grupy przedsiębiorstw (4.1), do której dana jednostka należy Data przyłączenia się do grupy okrojonej Data odłączenia się od grupy okrojonej Numer(-y) identyfikacyjny(-e) jednostki(-tek) prawnej(-ych) mającej(-ych) siedzibę w danym kraju, które podlegają kontroli jednostki prawnej Numer identyfikacyjny jednostki prawnej mającej siedzibę w danym kraju, która sprawuje kontrolę nad jednostką prawną Kraj(-e) rejestracji oraz numer(-y) identyfikacyjny(-e) lub nazwa(-y) i adres(-y) jednostek niemających siedziby w danym kraju, które podlegają kontroli jednostki prawnej Wymagane, o ile dane są dostępne Numer(-y) identyfikacyjny(-e) VAT, jednostek niemających siedziby w danym kraju, które podlegają kontroli jednostki prawnej Kraj rejestracji oraz numer identyfikacyjny lub nazwa, adres jednostki niemającej siedziby w danym kraju, która sprawuje kontrolę nad jednostką prawną Wymagane, o ile dane są dostępne Wymagane, o ile dane są dostępne Wymagane, o ile dane są dostępne Wymagane, o ile dane są dostępne Numer identyfikacyjny VAT jednostki niemającej siedziby w danym kraju, która sprawuje kontrolę nad jednostką prawną a) Numer(-y) identyfikacyjny(-e); oraz b) udział (%) jednostki(-tek) prawnej(-ych) mającej(-ych) siedzibę w danym kraju, będących własnością jednostki prawnej a) Numer(-y) identyfikacyjny(-e); oraz b) udział (%) jednostki(-tek) prawnej(-ych) mającej(-ych) siedzibę w danym kraju, będącej(-ych) właścicielem jednostki prawnej a) Kraj(-e) rejestracji; oraz b) numer(-y) identyfikacyjny(-e) lub nazwa(-y), numer(-y) identyfikacyjny(-e) VAT; oraz adres(-y) i

KONTROLA JEDNOSTEK

1.11a.

1.11b. 1.12a.

1.12b.

1.13a.

1.13b.

WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK

1.14a.

1.14b.

1.15.

c) udział (%) jednostek niemających siedziby w danym kraju, będących własnością jednostki prawnej 1.16. Wymagane, o ile dane są dostępne a) Kraj(-e) rejestracji; oraz b) numer(-y) identyfikacyjny(-e) lub nazwa(-y), numer(-y) identyfikacyjny(-e) VAT; oraz adres(-y) i

c) udział (%) jednostki(-tek) niemającej(-ych) siedziby w danym kraju, będącej(-ych) właścicielem jednostki prawnej

3. PRZEDSIĘBIORSTWO

CECHY IDENTYFIKUJĄCE

3.1. 3.2a. 3.2b. Opcjonalne

Numer identyfikacyjny Nazwa Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz strony interne­ towej Numer(-y) identyfikacyjny(-e) jednostki(-tek) z której(-ych) składa się przedsiębiorstwo Data rozpoczęcia działalności Data ostatecznego zakończenia działalności prawnej(-ych),

3.3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 14 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 95 z 200912.3.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 46 z 17.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 514)

 • Dz. U. L67 - 93 z 200912.3.2009

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2008/SC z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje Stałego Komitetu nr 5/2004/SC i nr 1/2007/SC ustanawiające zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L67 - 88 z 200912.3.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/181/WPZiB z dnia 11 marca 2009 r. dotyczące mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Bośni i Hercegowiny

 • Dz. U. L67 - 85 z 200912.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 12312-9:2005 „Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 9: Urządzenia do ładowania kontenerów/palet” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1551) (1)

 • Dz. U. L67 - 50 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L67 - 22 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L67 - 9 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do dnia 6 marca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L67 - 7 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L67 - 5 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2009 z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

 • Dz. U. L67 - 1 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 188/2009 z dnia 9 marca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.