Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 22 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2009-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 22 - Strona 2

Strona 2 z 25

W sumie 54 producentów eksportujących lub grup producentów eksportujących zgłosiło się i przedstawiło wymagane informacje w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. 29 przed­ siębiorstw spośród nich zgłosiło wywóz biodiesla do Wspólnoty w OD i wyraziło wolę uczestniczenia w próbie, podczas gdy 25 przedsiębiorstw, spośród których dwa wystąpiły o wyłączenie ich z postępowania, zgłosiło, że nie dokonywało wywozu do Wspólnoty w OD. W ten sposób 52 producentów eksportujących lub grup producentów eksportujących uznano za współpracujących w ramach niniejszego dochodzenia.


12.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/23

(9)

Producenci eksportujący, którzy nie zgłosili się we wspomnianym terminie lub nie przedstawili wymaga­ nych informacji we wskazanym terminie, zostali uznani za niewspółpracujących w dochodzeniu. Porównanie amerykańskich danych statystycznych dotyczących wywozu oraz wielkości wywozu do Wspólnoty produktu, którego dotyczy postępowanie, zgłoszonych dla OD przez przedsiębiorstwa współpracujące wspom­ niane powyżej wskazuje, że poziom współpracy amery­ kańskich producentów eksportujących był wysoki, jak wspomniano w motywie 3.5.3. poniżej.

próbą uznano za reprezentatywnych dla ogólnej grupy producentów we Wspólnocie.

1.3. Strony zainteresowane postępowaniem

(12)

Komisja rozesłała kwestionariusze do wszystkich zainte­ resowanych stron oraz do wszystkich innych przedsię­ biorstw, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Kwestiona­ riusze przesłano do sześciu objętych próbą producentów eksportujących lub grup producentów w USA, do 11 objętych próbą producentów wspólnotowych, do 18 użytkowników oraz do 90 dostawców surowca.

1.1.2. Dobór próby współpracujących producentów eksportują­ cych w USA

(10)

(13)

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, doboru próby dokonano na podstawie największej repre­ zentatywnej wielkości wywozu do Wspólnoty produktu, którego dotyczy postępowanie, jaką można było rozsądnie zbadać w dostępnym okresie. Na podstawie informacji otrzymanych od producentów eksportujących Komisja dobrała próbę sześciu producentów eksportują­ cych lub grup producentów eksportujących, mających największą wielkość wywozu do Wspólnoty. W oparciu o informacje zebrane podczas doboru próby stwierdza się, że udział wybranych przedsiębiorstw lub grup stanowił w OD 73 % całkowitej wielkości wywozu do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem, zgłoszo­ nego przez współpracujących producentów eksportują­ cych, o których mowa w motywie 1.1.1. powyżej. Dlatego uznano, że taki dobór próby pozwoli ograniczyć dochodzenie do rozsądnej liczby producentów eksportu­ jących, którzy mogą być zbadani w dostępnym czasie, zapewniając jednocześnie wysoki poziom reprezentacji. O wyrażenie opinii zwrócono się do wszystkich produ­ centów eksportujących, których dotyczy postępowanie, a także do amerykańskiego zrzeszenia producentów oraz władz USA, i wszyscy zgodzili się na dobór próby.

Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzy­ mano od sześciu producentów eksportujących lub grup producentów w USA, dziesięciu objętych próbą produ­ centów wspólnotowych, jednego użytkownika i sześciu dostawców surowca.

(14)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie infor­ macje uznane za niezbędne do wstępnego określenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz określenia interesu Wspólnoty. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw:

a) P r o d u c e n c i w e W s p ó l n o c i e — Biopetrol Industries AG, Schwarzheide, Niemcy — Grupa Diester — Diester Industries SAS, Paryż, Francja — Mannheim Niemcy Bio Fuel GmbH, Mannheim,

1.2. Kontrola wyrywkowa producentów wspólnoto­ wych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 22 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 95 z 200912.3.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 46 z 17.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 514)

 • Dz. U. L67 - 93 z 200912.3.2009

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2008/SC z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje Stałego Komitetu nr 5/2004/SC i nr 1/2007/SC ustanawiające zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L67 - 88 z 200912.3.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/181/WPZiB z dnia 11 marca 2009 r. dotyczące mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Bośni i Hercegowiny

 • Dz. U. L67 - 85 z 200912.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 12312-9:2005 „Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 9: Urządzenia do ładowania kontenerów/palet” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1551) (1)

 • Dz. U. L67 - 50 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L67 - 14 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (1)

 • Dz. U. L67 - 9 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do dnia 6 marca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L67 - 7 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L67 - 5 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2009 z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

 • Dz. U. L67 - 1 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 188/2009 z dnia 9 marca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.