Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 22 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2009-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 22 - Strona 6

Strona 6 z 25

Do produkcji biodiesla w WE służy głównie olej rzepakowy, podczas gdy w USA stosowany jest tylko olej sojowy. W związku z powyższym twierdzono, że te dwa rodzaje produktu nie są wymienne i nie mogą bezpośrednio konkurować ze sobą na rynku wspólnotowym. Zainteresowana strona podkreśliła w szczególności różnice w zakresie właści­ wości płynięcia na zimno oraz wartości jodu.

(28)

Produkt objęty postępowaniem jest objęty kodami CN 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99.


(33)

Komisja przeanalizowała ten argument i dokonała nastę­ pujących ustaleń:

2.1. Produkt podobny

(29)

Ustalono, że produkty produkowane i sprzedawane na rynku krajowym USA, które są objęte niniejszym docho­ dzeniem, mają podobne właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne oraz zastosowania, jak produkty wywożone z USA na rynek wspólnotowy. Podobnie, produkty wytwarzane przez producentów wspólnotowych oraz sprzedawane na rynku wspólnotowym mają podobne podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne oraz zastosowania w porównaniu z produktami wywożonymi do Wspólnoty z kraju, którego dotyczy postępowanie.

a) produkt objęty postępowaniem i wspólnotowy produkt podobny mają bardzo podobne właściwości podstawowe i są sprzedawane podobnymi lub iden­ tycznymi kanałami sprzedaży, tj. do podobnych klientów na rynku wspólnotowym;

b) produkt objęty postępowaniem i wspólnotowy produkt podobny mają takie samo bądź bardzo podobne zastosowanie końcowe (zob. powyższy motyw (24));

(30)

Zauważono, że niektórzy użytkownicy, zwłaszcza w Niemczech, bezpośrednio używają czystego biodiesla (B100) jako tańszej alternatywy dla mineralnego oleju napędowego lub zwykłych mieszanek stosowanych do bezpośredniej konsumpcji na rynku wspólnotowym. W wyniku badania tego wniosku stwierdzono, że więk­ szość sprzedaży dokonywanej przez producentów wspól­ notowych na rynku wspólnotowym była przeznaczona dla przedsiębiorstw, które zajmowały się mieszaniem tego produktu z mineralnym olejem napędowym. Fakt, że niektórzy właściciele parków pojazdów stosują B100 jest raczej wyjątkiem na poziomie Wspólnoty. Biodiesel jest na rynku wspólnotowym raczej produktem uzupeł­ niającym niż substytutem mineralnego oleju napędo­ wego.

c) w odniesieniu do właściwości płynięcia na zimno należy wyjaśnić, że odnoszą się one do temperatury zablokowania zimnego filtra (CFPP) będącej tempera­ turą, przy której paliwo spowoduje zablokowanie filtra paliwowego z powodu składników paliwa ulega­ jących krystalizacji lub zestalaniu. W toku docho­ dzenia stwierdzono, że CFPP wspólnotowego produktu podobnego jest niższa, niż w przypadku biodiesla wywożonego z USA. Jednakże jest to mało istotna różnica, która może być łatwo skompenso­ wana poprzez mieszanie różnych rodzajów biodiesla lub poprzez wykorzystanie dodatków w czystym biodieslu, szczególnie w zimie. Różnice dotyczące CFPP nie odgrywają praktycznie żadnej roli w większości mieszanek sprzedawanych na rynku wspólnotowym;

(31)

Nie ma to wpływu na fakt, iż różne rodzaje produktu objętego postępowaniem wytwarzane w USA i wywożone do Wspólnoty są stosowane wymiennie z produktami wytwarzanymi i sprzedawanymi we Wspólnocie przez wspólnotowych producentów biodiesla. Brak jest znaczących różnic w zastosowaniu i postrzeganiu tego produktu przez podmioty gospo­ darcze i użytkowników na rynku, które mogłyby wpłynąć na zmianę definicji produktu podobnego.

d) w odniesieniu do wartości jodu, która jest miarą odporności paliwa na utlenianie, ustalono, że wartości dotyczące oleju rzepakowego i sojowego są w pewnym stopniu skorelowane: w przypadku oleju rzepakowego wynoszą one od 94 do 120, a w przy­ padku oleju sojowego od 117 do 143. We Wspól­ nocie głównym surowcem jest olej rzepakowy, jednak należy odnotować, iż zarówno producenci wspólno­ towi, jak i w USA do produkcji biodiesla stosują również szeroki asortyment surowców. Różne rodzaje biodiesla są często mieszane w celu uzyskania bardziej jednorodnego produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 22 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 95 z 200912.3.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 46 z 17.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 514)

 • Dz. U. L67 - 93 z 200912.3.2009

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2008/SC z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje Stałego Komitetu nr 5/2004/SC i nr 1/2007/SC ustanawiające zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L67 - 88 z 200912.3.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/181/WPZiB z dnia 11 marca 2009 r. dotyczące mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Bośni i Hercegowiny

 • Dz. U. L67 - 85 z 200912.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 12312-9:2005 „Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 9: Urządzenia do ładowania kontenerów/palet” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1551) (1)

 • Dz. U. L67 - 50 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L67 - 14 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (1)

 • Dz. U. L67 - 9 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do dnia 6 marca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L67 - 7 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L67 - 5 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2009 z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

 • Dz. U. L67 - 1 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 188/2009 z dnia 9 marca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.