Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 68 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komitetu Statystycznego Wspólnoty/Szwajcarii nr 2/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik A do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

Data ogłoszenia:2009-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 68 POZ 14

Strona 1 z 12
L 68/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2009

DECYZJA KOMITETU STATYSTYCZNEGO WSPÓLNOTY/SZWAJCARII NR 2/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik A do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki (2009/183/WE)

KOMITET STATYSTYCZNY WSPÓLNOTY/SZWAJCARII,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki (1), w szczególności jej art. 4 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statys­ tyki, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2007 r., zawiera załącznik A dotyczący aktów prawnych w dziedzinie statystyki. Przyjęto nowe akty prawne w dziedzinie statystyki, które należy dodać do załącznika A. Załącznik A należy w związku z tym zmienić,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik A do Umowy zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 listopada 2008 r. W imieniu Wspólnego Komitetu Szef Delegacji WE

Walter RADERMACHER

Szef Delegacji Szwajcarii

Adelheid BÜRGI-SCHMELZ

(1) Dz.U. L 90 z 28.3.2006, s. 2.

13.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/15

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK A AKTY PRAWNE W DZIEDZINIE STATYSTYKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 SEKTOROWE DZIAŁANIA DOSTOSOWAWCZE 1. Pojęcie »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« zawarte w aktach określonych w niniejszym załączniku oznacza również Szwajcarię, oprócz jego znaczenia zawartego w odpowiednich aktach Wspólnoty. 2. Postanowienia określające, kto ponosi koszty prowadzenia badań statystycznych itp., nie mają zastosowania w odniesieniu do celów niniejszej Umowy. AKTY POWOŁYWANE: STATYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTW — 397 R 0058: rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Dz.U. L 14 z 17.1.1997, s. 1), zmienione przez: — 398 R 0410: rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 410/98 z dnia 16 lutego 1998 r. (Dz.U. L 52 z 21.2.1998, s. 1), — 32002 R 2056: rozporządzenie (WE) nr 2056/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U. L 317 z 21.11.2002, s. 1), — 32002 R 1614: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2002 z dnia 6 września 2002 r. (Dz.U. L 244 z 12.9.2002, s. 7). Do celów niniejszej Umowy przepisy rozporządzenia dostosowuje się następująco: a) Szwajcaria nie jest zobowiązana do przekazywania danych w podziale regionalnym, jak jest to wymagane w powyższym rozporządzeniu; b) Szwajcaria jest zwolniona z przekazywania danych na poziomie czterocyfrowym NACE REV 1; c) Szwajcaria jest zwolniona z przekazywania danych wymaganych na podstawie powyższego rozporządzenia doty­ czących jednostek działalności gospodarczej. — 398 R 2700: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2700/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. dotyczące definicji cech statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Dz.U. L 344 z 18.12.1998, s. 49), zmienione przez: — 32002 R 1614: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2002 z dnia 6 września 2002 r. (Dz.U. L 244 z 12.9.2002, s. 7), — 32003 R 1670: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2003 z dnia 1 września 2003 r. (Dz.U. L 244 z 29.9.2003, s. 74). — 398 R 2701: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2701/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. dotyczące serii danych, które należy opracować na potrzeby statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Dz.U. L 344 z 18.12.1998, s. 81), zmienione przez: — 32002 R 1614: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2002 z dnia 6 września 2002 r. (Dz.U. L 244 z 12.9.2002, s. 7), — 32003 R 1669: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1669/2003 z dnia 1 września 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 68 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 28 z 200913.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak T45 (ACS-BNØØ8-2) lub z niego wyprodukowanych w związku ze sprzedażą tego rzepaku w krajach trzecich do 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1541) (1)

 • Dz. U. L68 - 8 z 200913.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie programu pomocy C 12/06 (ex N 132/05), który Republika Czeska planuje zrealizować w celu wsparcia transportu kombinowanego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4134) (1)

 • Dz. U. L68 - 3 z 200913.3.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty (1)

 • Dz. U. L68 - 1 z 200913.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2009 z dnia 12 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.