Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 68 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie programu pomocy C 12/06 (ex N 132/05), który Republika Czeska planuje zrealizować w celu wsparcia transportu kombinowanego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4134) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 68 POZ 8

Strona 1 z 7
L 68/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 września 2007 r. w sprawie programu pomocy C 12/06 (ex N 132/05), który Republika Czeska planuje zrealizować w celu wsparcia transportu kombinowanego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4134)

(Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/182/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

5 października 2005 r. Trzecia prośba o podanie infor­ macji została zawarta w piśmie z dnia 1 grudnia 2005 r. Władze Republiki Czeskiej odpowiedziały na tę prośbę pismem z dnia 9 stycznia 2006 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(2)

wezwawszy zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag zgodnie z wyżej wymienionymi postanowieniami (1),

Pismem z dnia 4 kwietnia 2006 r. Komisja poinformo­ wała Republikę Czeską, że postanowiła wszcząć proce­ durę określoną w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w stosunku do jednego konkretnego środka dotyczącego pomocy na zakup pewnego rodzaju wagonów do wykorzystania w transporcie kombinowanym i postanowiła nie wnosić żadnego zastrzeżenia odnośnie do pozostałych środków pomocy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

1. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 16 marca 2005 r. Stałe Przedstawiciel­ stwo Republiki Czeskiej zgłosiło program pomocy wspie­ rający transport kombinowany. Pomoc zarejestrowano pod nr N 132/05. Pismem z dnia 19 maja 2005 r. Komisja zadała dalsze pytania dotyczące programu, na które władze Republiki Czeskiej odpowiedziały w piśmie zarejestrowanym w Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w dniu 11 lipca 2005 r. W dniu 14 czerwca 2005 r. odbyło się spotkanie techniczne z udziałem władz Republiki Czeskiej i służb Komisji. Druga prośba o podanie informacji została zawarta w piśmie z dnia 5 września 2005 r. Władze Republiki Czeskiej odpowiedziały na tę prośbę pismem z dnia

Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opubli­ kowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag.

(4)

Komisja nie otrzymała uwag od zainteresowanych stron.

(5)

Władze Republiki Czeskiej wysłały do Komisji swoje uwagi do decyzji Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. pismem z dnia 9 maja 2006 r.

13.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/9

(6)

Pismem z dnia 1 lutego 2007 r. władze Republiki Czeskiej poinformowały Komisję o modyfikacjach wpro­ wadzonych do zgłoszonego programu pomocy w odniesieniu do zakupu pewnego rodzaju wagonów do wykorzystania w transporcie kombinowanym. W dniu 27 kwietnia 2007 r. przekazano Komisji dodat­ kowe informacje. Pismem z dnia 28 czerwca 2007 r. władze Republiki Czeskiej poinformowały Komisję o nowych modyfikacjach wprowadzonych do zgłoszo­ nego programu pomocy w odniesieniu do zakupu pewnego rodzaju wagonów do wykorzystania w transporcie kombinowanym.

2.4. Rodzaj pomocy

(12)

Pomoc przyjmie formę bezzwrotnych dotacji.

Podprogram 2 przewiduje pomoc w postaci dotacji inwestycyjnych na nabycie sprzętu do transportu kombi­ nowanego, w tym na zakup pewnego rodzaju wagonów dla transportu kombinowanego.

(13)

2. OPIS PROGRAMU 2.1. Cel

(7)

Celem programu jest rozwój transportu kombinowanego z zamiarem przeniesienia transportu towarowego z transportu drogowego na inne rodzaje transportu. Program składa się z kilku podprogramów:

Środki pomocy państwa zawarte w podprogramach 1 i 3 oraz w podprogramie 2 z wyłączeniem pomocy na zakup pewnego rodzaju wagonów do wykorzystania w transporcie kombinowanym były przedmiotem decyzji Komisji przyjętej w dniu 4 kwietnia 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 68 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 28 z 200913.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak T45 (ACS-BNØØ8-2) lub z niego wyprodukowanych w związku ze sprzedażą tego rzepaku w krajach trzecich do 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1541) (1)

 • Dz. U. L68 - 14 z 200913.3.2009

  Decyzja Komitetu Statystycznego Wspólnoty/Szwajcarii nr 2/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik A do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

 • Dz. U. L68 - 3 z 200913.3.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty (1)

 • Dz. U. L68 - 1 z 200913.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2009 z dnia 12 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.