Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 70 POZ 11

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych (1)

Data ogłoszenia:2009-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 70 POZ 11

Strona 1 z 7
14.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/11

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

lowej danego portu bierze się pod uwagę przy ustalaniu opłat lotniskowych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

(3)

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do znaj­ dujących się we Wspólnocie portów lotniczych powyżej określonej wielkości, ponieważ zarządzanie małymi portami lotniczymi i finansowanie ich działalności nie wymaga stosowania ram wspólnotowych.

Główne zadanie i działalność handlowa portów lotni­ czych polegają na zapewnianiu obsługi statków powietrz­ nych od lądowania do startu oraz obsługi pasażerów i ładunków w celu umożliwienia przewoźnikom lotni­ czym świadczenia usług transportu lotniczego. W tym celu porty lotnicze oferują pewne obiekty i urządzenia oraz usługi – związane z eksploatacją statków powietrz­ nych i obsługą pasażerów oraz ładunków – których koszty pokrywane są na ogół z opłat lotniskowych. Zarządzający portami lotniczymi oferujący obiekty i urządzenia oraz usługi, za które pobierane są opłaty lotniskowe, powinni dołożyć starań, aby ich działalność była ekonomicznie efektywna. Niezbędne jest stworzenie wspólnych ram określających najważniejsze elementy opłat lotniskowych oraz sposób ich ustalania, ponieważ przy braku takich ram mogą nie być spełnione podstawowe wymogi w stosunkach między zarządzającymi portami lotniczymi a użytkownikami tych portów. Ramy te nie powinny pozbawiać państw członkowskich możliwości ustalenia, czy i w jakim zakresie przychody z działalności hand­

Ponadto w państwie członkowskim, w którym żaden port lotniczy nie jest na tyle duży, aby możliwe było zastosowanie niniejszej dyrektywy, port lotniczy o największym ruchu pasażerskim znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji jako punkt dostępu do tego państwa członkowskiego, przez co konieczne jest zastosowanie wobec tego portu lotniczego przepisów niniejszej dyrektywy, aby zagwarantować przestrzeganie pewnych podstawowych zasad w stosunkach między zarządzającym portem lotniczym a użytkownikami portu lotniczego, w szczególności w odniesieniu do przejrzystości opłat oraz niedyskryminacji użytkowników portu lotniczego.

(5)

W celu wzmocnienia spójności terytorialnej państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania wspólnego systemu opłat do sieci portów lotniczych. Transfery ekonomiczne między portami lotniczymi w takich sieciach powinny być zgodne z prawem wspól­ notowym.

(2)

(6)

Ze względu na podział ruchu państwo członkowskie powinno mieć możliwość zezwolenia zarządzającemu kilkoma portami lotniczymi obsługującymi to samo miasto lub konurbację na stosowanie wspólnego i przejrzystego systemu opłat lotniskowych. Transfery ekonomiczne między tymi portami lotniczymi powinny być zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnoto­ wego.

(1) Dz.U. C 10 z 15.1.2008, s. 35. (2) Dz.U. C 305 z 15.12.2007, s. 11. (3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. (Dz.U. C 254 E z 7.10.2008, s. 18) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Rady z dnia 19 lutego 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 70 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 47 z 200914.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (  Dz.U. L 315 z 3.12.2007)

 • Dz. U. L70 - 19 z 200914.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 243)

 • Dz. U. L70 - 17 z 200914.3.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/19/WE z dnia 12 marca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (1)

 • Dz. U. L70 - 9 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustanawiające środek przejściowy stanowiący odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do bezpośrednich dostaw małych ilości świeżego mięsa otrzymanego ze stad brojlerów i indyków (1)

 • Dz. U. L70 - 6 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2009 z dnia 10 marca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L70 - 3 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 marca 2009 r.

 • Dz. U. L70 - 1 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.