Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 70 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/19/WE z dnia 12 marca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (1)

Data ogłoszenia:2009-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 70 POZ 17

14.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/17

DYREKTYWA KOMISJI 2009/19/WE z dnia 12 marca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ściowego decyzję, czy atest ten powinien być wciąż wymagany jako dodatek do deklaracji zgodności.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przezna­ czonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (1), w szczególności jej art. 39 ust. 2,

W nawiązaniu do treści pkt 3.2.9 załącznika I do dyre­ ktywy 72/245/EWG i zważywszy na fakt, iż do Komisji Europejskiej nie wpłynęły żadne sprawozdania państw członkowskich dotyczące przypadków odmowy zaświad­ czenia z powodów bezpieczeństwa, proponuje się znieść obowiązek zaangażowania placówek technicznych w przypadku części sprzedawanych na rynku posprzeda­ żowym a przeznaczonych do zamontowania w pojazdach silnikowych, o ile nie są one powiązane z funkcjami związanymi z odpornością i nie wymagają już atestów wystawionych zgodnie z wzorem podanym w załączniku III C zgodnie z pkt 3.2.9 załącznika I.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Należy zatem 72/245/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

Dyrektywa 72/245/EWG w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do zakłóceń radioelektrycznych w pojazdach silnikowych (kompatybilności elektromagnetycznej) (2) jest jedną ze szczegółowych dyrektyw w ramach procedury homolo­ gacji typu WE ustanowionej dyrektywą Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbli­ żenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silniko­ wych i ich przyczep (3). Dlatego też przepisy dyrektywy 70/156/EWG odnoszące się do układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w pojazdach mają zastosowanie do dyrektywy 72/245/EWG.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silniko­ wych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 72/245/EWG wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Zgodnie z treścią pkt 3.2.9 załącznika I do dyrektywy 72/245/EWG części sprzedawane na rynku posprzeda­ żowym i przeznaczone do instalacji w pojazdach silni­ kowych nie potrzebują homologacji typu, jeżeli nie wiążą się z funkcjami związanymi z odpornością. Ustanowiono czteroletni okres przejściowy, począwszy od dnia 3 grudnia 2004 r., w którego czasie placówki techniczne ustalają, czy części wprowadzane na rynek wiążą się z funkcjami związanymi z odpornością czy też nie, wystawiając stosowne atesty zgodnie z wzorem podanym w załączniku III C. Państwa członkowskie przedłożą Komisji Europejskiej sprawozdania zawierające wszystkie wypadki odmów z powodów bezpieczeństwa. Zgodnie z tym przepisem Komisja w oparciu o praktyczne doświadczenia z zastosowania tego wymogu oraz w oparciu o sprawozdania przedłożone przez państwa członkowskie podejmuje przed upłynięciem okresu przej­

1) w wykazie załączników skreśla się następujące odniesienie do załącznika III C:

„ZAŁĄCZNIK III C

Wzór atestu uwzględniający załącznik I pkt 3.2.9.”;

2) w załączniku I pkt 3.2.9 skreśla się akapit drugi;

3) skreśla się załącznik III C.

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 października 2009 r., przepisy ustawowe, wykona­ wcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dy­ rektywy.

(1) Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 152 z 6.7.1972, s. 15. (3) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, s. 1.

L 70/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.3.2009

Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od dnia 2 października 2009 r.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 70 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 47 z 200914.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (  Dz.U. L 315 z 3.12.2007)

 • Dz. U. L70 - 19 z 200914.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 243)

 • Dz. U. L70 - 11 z 200914.3.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych (1)

 • Dz. U. L70 - 9 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustanawiające środek przejściowy stanowiący odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do bezpośrednich dostaw małych ilości świeżego mięsa otrzymanego ze stad brojlerów i indyków (1)

 • Dz. U. L70 - 6 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2009 z dnia 10 marca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L70 - 3 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 marca 2009 r.

 • Dz. U. L70 - 1 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.