Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 70 POZ 47

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (  Dz.U. L 315 z 3.12.2007)

Data ogłoszenia:2009-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 70 POZ 47

14.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/47

ZAŁĄCZNIK VI Oświadczenia Szwecji i Finlandii złożone zgodnie z art. 59 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodziciel­ skiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000. Oświadczenie Szwecji: Zgodnie z art. 59 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Szwecja oświadcza, że Konwencja z dnia 6 lutego 1931 r. między Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją zawierająca postanowienia z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego dotyczące małżeństwa, adopcji i opieki wraz z Protokołem końcowym ma w pełni zastosowanie w stosunkach między Szwecją a Finlandią w miejsce przepisów niniejszego rozporządzenia. Oświadczenie Finlandii: Zgodnie z art. 59 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Finlandia oświadcza, że Konwencja z dnia 6 lutego 1931 r. między Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją zawierająca postanowienia z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego dotyczące małżeństwa, adopcji i opieki wraz z Protokołem końcowym ma w pełni zastosowanie w stosunkach między Finlandią a Szwecją w miejsce przepisów niniejszego rozporządzenia.


Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) 1. Strona 14, motyw 3: zamiast: powinno być: „(3) „(3) Ponieważ pasażer w ruchu kolejowym jest słabszą stroną umowy transportu, prawa pasażera (…)”, Ponieważ pasażer w ruchu kolejowym jest słabszą stroną umowy przewozu, prawa pasażera (…)”.

2. Strona 17, art. 3 pkt 3: zamiast: powinno być: „3) »przewoźnik podwykonawca« oznacza przedsiębiorstwo kolejowe, które nie zawarło umowy transportu z pasażerem (…)”, „3) »przewoźnik podwykonawca« oznacza przedsiębiorstwo kolejowe, które nie zawarło umowy przewozu z pasażerem (…)”.

3. Strona 17, art. 3 pkt 8: zamiast: powinno być: „8) »umowa transportu« oznacza odpłatną lub nieodpłatną umowę przewozu pomiędzy przedsiębior­ stwem kolejowym (…)”, „8) »umowa przewozu« oznacza odpłatną lub nieodpłatną umowę o przewóz pomiędzy przedsiębior­ stwem kolejowym (…)”.

4. Strona 17, art. 3 pkt 10: zamiast: powinno być: „10) »bilet bezpośredni« oznacza bilet lub bilety będące dowodem zawarcia umowy transportu doty­ czącej wykonania (…)”, „10) »bilet bezpośredni« oznacza bilet lub bilety będące dowodem zawarcia umowy przewozu doty­ czącej wykonania (…)”.

L 70/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.3.2009

5. Strona 18, rozdział II w tytule: zamiast: powinno być: „UMOWA TRANSPORTU, INFORMACJE ORAZ BILETY”, „UMOWA PRZEWOZU, INFORMACJE ORAZ BILETY”.

6. Strona 18, art. 4 w tytule: zamiast: powinno być: „Umowa transportu”, „Umowa przewozu”.

7. Strona 18, art. 4: zamiast: powinno być: „Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału, zawieranie i sposób realizacji umowy transportu oraz dostarczanie informacji (…)”, „Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału, zawieranie i sposób realizacji umowy przewozu oraz dostarczanie informacji (…)”.

8. Strona 19, art. 16 zdanie wprowadzające: zamiast: „W przypadku gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy transportu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy:”, „W przypadku gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy przewozu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy:”.

powinno być:

9. Strona 20, art. 17 ust. 1 akapit czwarty: zamiast: „Gdy umowa transportu dotyczy podróży w obie strony, odszkodowanie za opóźnienie w podróży docelowej lub powrotnej obliczane jest na podstawie połowy ceny zapłaconej za bilet. W analogiczny sposób cena biletu na opóźnione połączenie odbywane na podstawie każdej innej formy umowy transportu, która pozwala na podróż na kilku kolejnych odcinkach trasy, obliczana jest proporcjo­ nalnie do pełnej ceny biletu.”, „Gdy umowa przewozu dotyczy podróży w obie strony, odszkodowanie za opóźnienie w podróży docelowej lub powrotnej obliczane jest na podstawie połowy ceny zapłaconej za bilet. W analogiczny sposób cena biletu na opóźnione połączenie odbywane na podstawie każdej innej formy umowy przewozu, która pozwala na podróż na kilku kolejnych odcinkach trasy, obliczana jest proporcjo­ nalnie do pełnej ceny biletu.”.

powinno być:

10. Strona 22, art. 27 ust. 2 zdanie drugie: zamiast: powinno być: „W ciągu 20 dni adresat skargi udziela odpowiedzi (…)”, „W ciągu jednego miesiąca adresat skargi udziela odpowiedzi (…)”.

11. Strona 30, załącznik I art. 32 ust. 1 zdanie drugie: zamiast: powinno być: „Szkody obejmują racjonalnie uzasadnione koszty spowodowane powiadomieniem osób oczekujących na podróżnego w miejscu przeznaczenia.”, „Szkody obejmują racjonalnie uzasadnione koszty noclegu, a także racjonalnie uzasadnione koszty spowodowane powiadomieniem osób oczekujących na podróżnego w miejscu przeznaczenia.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 70 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 19 z 200914.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 243)

 • Dz. U. L70 - 17 z 200914.3.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/19/WE z dnia 12 marca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (1)

 • Dz. U. L70 - 11 z 200914.3.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych (1)

 • Dz. U. L70 - 9 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustanawiające środek przejściowy stanowiący odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do bezpośrednich dostaw małych ilości świeżego mięsa otrzymanego ze stad brojlerów i indyków (1)

 • Dz. U. L70 - 6 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2009 z dnia 10 marca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L70 - 3 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 marca 2009 r.

 • Dz. U. L70 - 1 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.