Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 70 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustanawiające środek przejściowy stanowiący odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do bezpośrednich dostaw małych ilości świeżego mięsa otrzymanego ze stad brojlerów i indyków (1)

Data ogłoszenia:2009-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 70 POZ 9

Strona 1 z 2
14.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 199/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustanawiające środek przejściowy stanowiący odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do bezpośrednich dostaw małych ilości świeżego mięsa otrzymanego ze stad brojlerów i indyków

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (1), w szczególności jego art. 13, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2008 (3) dotyczy wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania niektórych rodzajów salmonelli u indyków na etapie produkcji podstawowej. W rozporządzeniu tym określono system badawczy konieczny do sprawdzenia postępów w realizacji celu wspólnotowego. System ten ma być stosowany od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 nie ma zastoso­ wania do niektórych rodzajów produkcji podstawowej. Ma ono jednak zastosowanie do stad brojlerów i indyków, w przypadku gdy producent zamierza dostar­ czać małe ilości świeżego mięsa otrzymanego z takich stad konsumentowi końcowemu lub lokalnym zakładom detalicznym zapewniającym bezpośrednie dostawy takiego świeżego mięsa konsumentom końcowym. Zgodnie z systemami badawczymi określonymi w rozporządzeniach (WE) nr 646/2007 oraz (WE) nr 584/2008 drób taki podlega zatem obowiązkowemu badaniu przed ubojem. Badanie takich stad brojlerów i indyków prowadzi do praktycznych trudności dla producentów, którzy posia­ dają bardzo niewielkie ilości zwierząt, ponieważ w tym przypadku wymagane byłoby nieustanne badanie przed ubojem. W szczególności mogłoby okazać się konieczne przerwanie sprzedaży, ponieważ wyniki badania powinny być znane przed ubojem. Aby odstępstwo od obowiązku nieustannego badania w takich stadach nie zwiększyło zagrożenia dla zdrowia publicznego, państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy krajowe, którym podlegałyby dostawy świeżego mięsa od takich producentów, tak aby cel określony w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003 został osiągnięty. Należy zatem, traktując to jako środek przejściowy, wyłą­ czyć z zakresu rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 stada brojlerów i indyków, w przypadku gdy producent zamierza dostarczać małe ilości świeżego mięsa otrzyma­ nego z takich stad konsumentowi końcowemu lub lokalnym zakładom detalicznym zapewniającym bezpo­ średnie dostawy takiego świeżego mięsa konsumentom końcowym. Tego typu dostawy rzadko mają miejsce w okresie zimowym, a zatem środek przejściowy powinien mieć zastosowanie, począwszy od wiosny 2009 r.

Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 ma zapewnić podjęcie właściwych i skutecznych środków w zakresie wykrywania i zwalczania salmonelli oraz innych odzwie­ rzęcych czynników chorobotwórczych na wszystkich istotnych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, w szczególności na etapie produkcji podstawowej, w celu ograniczenia częstości występowania tych czynników i zmniejszenia zagrożenia, jakie stanowią one dla zdrowia publicznego. Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 nie ma zastoso­ wania do produkcji podstawowej na własny użytek lub prowadzącej do bezpośrednich dostaw przez producenta małych ilości produktów podstawowych konsumentowi końcowemu lub lokalnym zakładom detalicznym zapew­ niającym bezpośrednie dostawy produktów podstawo­ wych konsumentom końcowym. Zgodnie z tym rozpo­ rządzeniem takie bezpośrednie dostawy mają podlegać przepisom krajowym, przy zapewnieniu osiągnięcia celów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 70 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 47 z 200914.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (  Dz.U. L 315 z 3.12.2007)

 • Dz. U. L70 - 19 z 200914.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 243)

 • Dz. U. L70 - 17 z 200914.3.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/19/WE z dnia 12 marca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (1)

 • Dz. U. L70 - 11 z 200914.3.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych (1)

 • Dz. U. L70 - 6 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2009 z dnia 10 marca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L70 - 3 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 marca 2009 r.

 • Dz. U. L70 - 1 z 200914.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2009 z dnia 13 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.