Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej dekochinat oraz narazynę/nikarbazynę (1)

Data ogłoszenia:2009-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 11

17.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 203/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej dekochinat oraz narazynę/nikarbazynę

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

kokcydiostatyki – dekochinat i narazynę/nikarbazynę. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz doku­ menty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 tego rozporzą­ dzenia. Urząd w swojej opinii z dnia 22 października 2008 r. uznał, że stwierdzono zgodność dodatku paszowego Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) z dekochinatem i narazyną/nikarbazyną (3). Warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 zostały spełnione. W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozpo­ rządzenie (WE) nr 1137/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedurę przyznawania takich zezwoleń. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje możli­ wość zmiany zezwolenia na dany dodatek na wniosek posiadacza zezwolenia, po uzyskaniu opinii Europej­ skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”). Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1137/2007 (2) dopuszczono wykorzystanie preparatu zawierającego mikroorganizmy Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) dla kurcząt rzeźnych na okres dziesięciu lat. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożono wniosek o zmianę zezwolenia na stosowanie tego preparatu w celu umożliwienia jego stosowania w paszy przeznaczonej dla kurcząt rzeźnych, zawierającej

(6) (7) (8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1137/2007 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. (2) Dz.U. L 256 z 2.10.2007, s. 5.

(3) Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt wydana na wniosek Komisji Europejskiej i dotycząca produktu mikrobiolo­ gicznego O35 (Bacillus subtilis) z dekokwinatem i narazyną/nikarbazyną. Dziennik EFSA (2008) 840, s. 1–7.

L 71/12

ZAŁĄCZNIK

Minimalna zawartość CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 % Inne przepisy Data ważności zezwolenia

Maksymalna zawartość

Numer identyfikacyjny dodatku Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek (Nazwa handlowa)

Gatunek lub Maksymalny kategoria wiek zwierzęcia

PL

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej Kurczęta rzeźne — 8 × 108 1,6 × 109 1. W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulacji. 2. Dozwolone stosowanie w paszy zawierającej dozwolone kokcydiosta­ tyki: diklazuril, halofuginon, robeni­ dyna, dekochinat, narazyna/nikarba­ zyna. 22 października 2017 r.

„4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 17299 (O35)

Skład dodatku: Preparat Bacillus subtilis DSM 17299 O minimalnej zawartości dodatku 1,6 × 109 CFU/g

Charakterystyka substancji czynnej Koncentrat przetrwalnikowy Bacillus subtilis DSM 17299

Metoda analityczna (1): Oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego z użyciem tryptono­ wego agaru sojowego oraz wstępnego podgrzewania próbek paszy

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”

17.3.2009

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 59 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca niewłączenia triflumuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1681) (1)

 • Dz. U. L71 - 23 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2009 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1327)

 • Dz. U. L71 - 20 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 60/07 którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Fluorite di Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7805) (1)

 • Dz. U. L71 - 15 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Riso Nano Vialone Veronese (ChOG))

 • Dz. U. L71 - 13 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania wspólnotowych kontyngentów taryfowych na produkty z juty i włókna kokosowego oraz uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L71 - 8 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do stosowania preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 w mieszankach paszowych zawierających sól sodową lasalocidu (1)

 • Dz. U. L71 - 3 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L71 - 1 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2009 z dnia 16 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.