Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania wspólnotowych kontyngentów taryfowych na produkty z juty i włókna kokosowego oraz uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2009-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 13

17.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 204/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania wspólnotowych kontyngentów taryfowych na produkty z juty i włókna kokosowego oraz uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspól­ notowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowy­ wania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 1 lit. b) tiret drugie,

W Nomenklaturze Scalonej na 2009 r., ustanowionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (4), zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1031/2008 (5), zmieniono kody Nomenklatury Scalonej (kody CN) w odniesieniu do niektórych produktów. Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 zawiera odniesienia do niektórych spośród tych kodów CN; należy go zatem dostosować.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 32/2000.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1031/2008 wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2009 r., niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tej samej daty.

(1)

Zgodnie z ofertą złożoną w ramach Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (Unctad) i z jej systemem ogólnych preferencji taryfowych (GSP), Wspólnota wprowadziła w 1971 r. preferencje taryfowe na produkty z juty i włókna kokosowego pochodzące z niektórych krajów rozwijających się. Preferencje te przyjęły formę stop­ niowej obniżki należności celnych Wspólnej Taryfy Celnej i, od 1978 r. do dnia 31 grudnia 1994 r., pełnego ich zawieszenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Od momentu wejścia w życie ogólnego systemu prefe­ rencji celnych w 1995 r., Wspólnota, zgodnie z GATT, otworzyła autonomiczne wspólnotowe kontyngenty tary­ fowe z zerową stawką celną na określone ilości produktów z juty i włókna kokosowego. Kontyngenty taryfowe ustanowione na te produkty na mocy rozporzą­ dzenia (WE) nr 32/2000 zostały przedłużone do dnia 31 grudnia 2008 r. rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2158/2005 (2).

W odniesieniu do numerów porządkowych 09.0107, 09.0109 i 09.0111 w piątej kolumnie („okres ważności kontyngentu”) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 32/2000, wyrażenie „od dnia 1.1.2006 r. do dnia 31.12.2006 r., od dnia 1.1.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. i od dnia 1.1.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.” zastępuje się wyrażeniem „od dnia 1.1.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., od dnia 1.1.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. i od dnia 1.1.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.”.

Artykuł 2

(3)

Jako że ogólny system preferencji celnych został przed­ łużony do dnia 31 grudnia 2011 r. na mocy rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 732/2008 (3), omawiane uzgod­ nienia kontyngentowe na produkty z juty i włókna koko­ sowego należy również przedłużyć do dnia 31 grudnia 2011 r.

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 wpro­ wadza się następujące zmiany:

a) w pierwszej części załącznika IV dla numeru porządkowego 09.0104 kod CN „6406 99 80” w drugiej kolumnie zastę­ puje się kodem CN „6406 99 85”;

(4) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. (5) Dz.U. L 291 z 31.10.2008, s. 1.

(1) Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 342 z 24.12.2005, s. 61. (3) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.

L 71/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2009

b) w drugiej części załącznika IV kody dla numeru porządko­ wego 09.0104 zmienia się w następujący sposób: (i) w rzędzie dla kodu CN „6406 10 19” w trzeciej kolumnie skreśla się kod TARIC „10”; (ii) kody CN „6406 10 11” i „6406 10 19” w drugiej kolumnie zastępuje się kodem CN „6406 10 10”;

(iii) kod CN „6406 99 80” w drugiej kolumnie zastępuje się kodem CN „6406 99 85”. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2009 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 59 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca niewłączenia triflumuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1681) (1)

 • Dz. U. L71 - 23 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2009 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1327)

 • Dz. U. L71 - 20 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 60/07 którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Fluorite di Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7805) (1)

 • Dz. U. L71 - 15 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Riso Nano Vialone Veronese (ChOG))

 • Dz. U. L71 - 11 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej dekochinat oraz narazynę/nikarbazynę (1)

 • Dz. U. L71 - 8 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do stosowania preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 w mieszankach paszowych zawierających sól sodową lasalocidu (1)

 • Dz. U. L71 - 3 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L71 - 1 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2009 z dnia 16 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.