Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Riso Nano Vialone Veronese (ChOG))

Data ogłoszenia:2009-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 15

Strona 1 z 3
17.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 205/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Riso Nano Vialone Veronese (ChOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Trzecia zmiana dotyczy właściwości fizykochemicznych (amyloza, żelatynizacja, konsystencja, lepkość).

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spoży­ wczych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Komisja przeanalizowała przedmiotowe zmiany i stwierdziła, że są one uzasadnione. W związku z tym, że są to zmiany nieznaczne w rozumieniu art. 9 rozpo­ rządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja może je zatwier­ dzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 5, 6 i 7 wymienionego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i na mocy art. 17 ust. 2 tego rozpo­ rządzenia Komisja przeanalizowała wniosek Włoch w sprawie zatwierdzenia zmiany elementów specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Riso Nano Vialone Veronese” zarejestrowanego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1107/96 (2), zmienionym rozporządze­ niem Komisji (WE) nr 1263/96 (3). Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji w zakresie opisu produktu. Pierwsza zmiana wskazuje, że używany mate­ riał siewny musi należeć do odmiany Vialone Nano. Druga zmiana dotyczy cech biometrycznych ziaren ryżu i ustala wartości minimalne lub maksymalne zamiast wartości średnich podawanych dotychczas.

Artykuł 1 W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Riso Nano Vialone Veronese” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Streszczenie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1. (3) Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 19.

L 71/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2009

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Riso Nano Vialone Veronese” zatwierdza się następujące zmiany: „Opis produktu”: 1) w art. 4 ust. 5: zamiast: „Używany materiał siewny Vialone Nano nie może być zakażony grzybami pasożytniczymi, między innymi: pyricularia oryzae, fusarium moniliforme, drechslera oryzae. Materiał siewny musi być certyfikowany przez ENSE.”, „Używany materiał siewny musi należeć do odmiany Vialone Nano i być certyfikowany przez ENSE.”;

powinno być:

2) w art. 6 ust. 1, jeśli chodzi o cechy biometryczne ziaren: zamiast: „długość: szerokość: grubość: 5,7 mm; 3,5 mm; 2,1 mm;

kształt (długość/szerokość): 1,6”, powinno być: „długość: szerokość: grubość: 5,6–5,8 mm; 3,4–3,6 mm; 2,0–2,2 mm;

kształt (długość/szerokość): 1,5–1,7”; 3) w art. 6 ust. 4, jeśli chodzi o właściwości fizykochemiczne: zamiast: „amyloza: czas żelatynizacji: powyżej 23 % masy suchej; 15,5–16,5 minut;

wskaźnik konsystencji: powyżej 0,90 kg/cm2; wskaźnik lepkości: powinno być: „amyloza: czas żelatynizacji: poniżej 1,1 g/cm”, nie mniej niż 21 % suchej masy; zawarty w przedziale 15–20 minut;

wskaźnik konsystencji: nie mniej niż 0,85 kg/cm2; wskaźnik lepkości: nie więcej niż 2,5 g/cm”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 59 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca niewłączenia triflumuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1681) (1)

 • Dz. U. L71 - 23 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2009 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1327)

 • Dz. U. L71 - 20 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 60/07 którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Fluorite di Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7805) (1)

 • Dz. U. L71 - 13 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania wspólnotowych kontyngentów taryfowych na produkty z juty i włókna kokosowego oraz uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L71 - 11 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej dekochinat oraz narazynę/nikarbazynę (1)

 • Dz. U. L71 - 8 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do stosowania preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 w mieszankach paszowych zawierających sól sodową lasalocidu (1)

 • Dz. U. L71 - 3 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L71 - 1 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2009 z dnia 16 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.