Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 60/07 którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Fluorite di Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7805) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 20

Strona 1 z 3
L 71/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 60/07 którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Fluorite di Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7805)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/239/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Dnia 17 stycznia 2008 r. Komisja otrzymała uwagi Włoch odnośnie do wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego. Dnia 20 lutego 2008 r. Komisja przeka­ zała przedmiotową decyzję trzem spółkom, które przed­ stawiły uwagi odnośnie do wszczęcia formalnego postę­ powania wyjaśniającego w sprawie przypadku powiąza­ nego C 16/06 Nuova Mineraria Silius (3). Komisja otrzy­ mała uwagi od trzech spółek, odpowiednio dnia 3, 4 i 5 marca 2008 r. Dnia 28 kwietnia 2008 r. uwagi zainteresowanych stron zostały przekazane Włochom w celu umożliwienia udzielenia na nie odpowiedzi.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi,

(3)

Dnia 18 marca 2008 r. odbyło się spotkanie Komisji z władzami włoskimi. Dnia 15 maja 2008 r. został wysłany wniosek o udzielenie informacji do Włoch, które odpowiedziały pismem zarejestrowanym dnia 10 czerwca 2008 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW POMOCY I. PROCEDURA (1) (4)

Dnia 11 grudnia 2007 r. Komisja poinformowała Włochy o decyzji o wszczęciu postępowania na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu w związku z pomocą przyznaną na rzecz przedsiębiorstwa Fluorite di Silius SpA. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag.

Dnia 8 lutego 2007 r. Komisja otrzymała skargę, w której stwierdzano, że Autonomiczny Region Sardynii zamierza: (i) ogłosić przetarg na przyznanie koncesji na wydobywanie minerałów, z której spółka Nuova Mine­ raria Silius (zwana dalej „NMS”) zrezygnowała w dniu 25 lipca 2006 r. w odniesieniu do kopalni Genna Tres Montis; (ii) utworzyć nową spółkę o nazwie Fluorite di Silius SpA, która miałaby uczestniczyć w tym przetargu; oraz (iii) przenieść do Fluorite di Silius SpA wszystkich byłych pracowników NMS.

(1) Dz.U. C 30 z 2.2.2008, s. 28. (2) Dz.U. C 30 z 2.2.2008, s. 28.

(3) Dz.U. L 185 z 17.7.2007, s. 18.

17.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/21

(5)

W czerwcu 2006 r. Autonomiczny Region Sardynii przy­ gotował program wsparcia i zarządzania dotyczący kontynuowania działalności w kopalni Genna Tres Montis. We wrześniu 2006 r. bank Banca CIS przepro­ wadził studium wykonalności, w którym stwierdzona została wykonalność ekonomiczno-finansowa ww. programu. Na podstawie tego studium dnia 4 paździer­ nika 2006 r. Autonomiczny Region Sardynii postanowił utworzyć spółkę, która miała wziąć udział w przetargu na przyznanie koncesji na wydobywanie minerałów (1). Następnie utworzono spółkę Fluorite di Silius SpA kontrolowaną w 100 % przez Autonomiczny Region Sardynii.

(10)

Po drugie, Komisja nie miała pewności co do faktu, czy Autonomiczny Region Sardynii działał jak inwestor prowadzący działalność w gospodarce rynkowej, tworząc spółkę Fluorite di Silius SpA w celu zgłoszenia jej oferty do przetargu na udzielenie koncesji na wydobywanie minerałów na podstawie planu przemysłowego, przewi­ dującego wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) na poziomie 3,5 % (6), tj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 59 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca niewłączenia triflumuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1681) (1)

 • Dz. U. L71 - 23 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2009 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1327)

 • Dz. U. L71 - 15 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Riso Nano Vialone Veronese (ChOG))

 • Dz. U. L71 - 13 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania wspólnotowych kontyngentów taryfowych na produkty z juty i włókna kokosowego oraz uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L71 - 11 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej dekochinat oraz narazynę/nikarbazynę (1)

 • Dz. U. L71 - 8 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do stosowania preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 w mieszankach paszowych zawierających sól sodową lasalocidu (1)

 • Dz. U. L71 - 3 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L71 - 1 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2009 z dnia 16 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.