Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

Data ogłoszenia:2009-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 3

Strona 1 z 2
17.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 201/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przez właściwe organy państw członkowskich dla celów przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób.


(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 3 akapit drugi i art. 10 ust. 4 akapit pierwszy, uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty­ czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasa­ dach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrekty­ wy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 18 ust. 1 tiret czwarte, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Niderlandy, Portugalia i Zjednoczone Królestwo przepro­ wadziły przegląd swoich zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny oraz przesłały Komisji ich zaktualizowany wykaz. Wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji kwaran­ tanny określony w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 318/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 318/2007 (3) ustano­ wiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przy­ wozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób do Wspólnoty i warunki kwarantanny mające zastosowanie do tych ptaków po przywozie. W załączniku V do powyższego rozporządzenia okreś­ lono wykaz miejsc i stacji kwarantanny zatwierdzonych

Artykuł 1 Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. (2) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. (3) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7.

L 71/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2009

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK V WYKAZ ZATWIERDZONYCH MIEJSC I STACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1

Numer identyfikacyjny miejsca lub stacji kwarantanny

Kod ISO kraju

Nazwa kraju

AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE CZ CZ CZ CZ DE DE

AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA REPUBLIKA CZESKA REPUBLIKA CZESKA REPUBLIKA CZESKA REPUBLIKA CZESKA NIEMCY NIEMCY

AUSTRIA AT-KO-Q1 AT-3-KO-Q2 AT-3-ME-Q1 AT-3-HO-Q-1 AT3-KR-Q1 AT-4-KI-Q1 AT-4-VB-Q1 AT 6 10 Q 1 AT 6 04 Q 1 BE VQ 1003 BE VQ 1010 BE VQ 1011 BE VQ 1012 BE VQ 1013 BE VQ 1016 BE VQ 1017 BE VQ 3001 BE VQ 3008 BE VQ 3014 BE VQ 3015 BE VQ 4009 BE VQ 4017 BE VQ 7015 21750016 21750027 21750050 61750009 BB-1 BW-1

17.3.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 59 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca niewłączenia triflumuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1681) (1)

 • Dz. U. L71 - 23 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2009 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1327)

 • Dz. U. L71 - 20 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 60/07 którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Fluorite di Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7805) (1)

 • Dz. U. L71 - 15 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Riso Nano Vialone Veronese (ChOG))

 • Dz. U. L71 - 13 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania wspólnotowych kontyngentów taryfowych na produkty z juty i włókna kokosowego oraz uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L71 - 11 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej dekochinat oraz narazynę/nikarbazynę (1)

 • Dz. U. L71 - 8 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do stosowania preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 w mieszankach paszowych zawierających sól sodową lasalocidu (1)

 • Dz. U. L71 - 1 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2009 z dnia 16 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.