Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do stosowania preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 w mieszankach paszowych zawierających sól sodową lasalocidu (1)

Data ogłoszenia:2009-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 8

L 71/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 202/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do stosowania preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 w mieszankach paszowych zawierających sól sodową lasalocidu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w paszy zawierającej kokcydiostatyk – sól sodową lasa­ locidu u indyków rzeźnych. Wnioskowi towarzyszyły dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał w opinii z dnia 22 października 2008 r., że stwierdzono zgodność dodatku w postaci preparatu Bacillus licheni­ formis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 z solą sodową lasalocidu (7).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedurę przyznawania takich zezwoleń.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 600/2005.

(7) (2)

Zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG zezwolono bez ograniczeń czasowych na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, należącego do grupy „mikroorganizmów”, jako dodatku paszowego u macior – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1453/2004 (3), u indyków przeznaczo­ nych na tucz (indyków rzeźnych) oraz cieląt w wieku do trzech miesięcy – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 600/2005 (4) , zmienionym następnie rozporządzeniem (WE) nr 2028/2006 (5), oraz u tuczników i prosiąt – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2148/2004 (6). Dodatek ten został następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt, zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 600/2005 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia.

(3)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożono wniosek o zmianę zezwolenia na stosowanie tego preparatu w celu umożliwienia jego stosowania

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7) Opinia naukowa Panelu ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt (FEEDAP) wydana na wniosek Komisji Europejskiej, dotycząca zgodności produktu mikrobiologicznego Bioplus 2B (Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis) z solą sodową lasalocidu. Dziennik EFSA (2008) 841, s. 1–7.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. (2) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1. Dyrektywa uchylona rozporządze­ niem (WE) nr 1831/2003. (3) Dz.U. L 269 z 17.8.2004, s. 3. (4) Dz.U. L 99 z 19.4.2005, s. 5. (5) Dz.U. L 414 z 30.12.2006, s. 26. (6) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 24.

17.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/9

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 71/10

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 600/2005 wpis dotyczący pozycji E 1700 – Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 – otrzymuje brzmienie:

Zawartość mini­ malna Maksymalny wiek CFU/kg mieszanki paszowej pełnopor­ cjowej Pozostałe przepisy Zawartość maksy­ malna

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

PL

Gatunek lub kate­ goria zwierzęcia

Data ważności zezwolenia

Mikroorganizmy Indyki rzeźne (indyki przezna­ czone na tucz) — 1,28 × 109 1,28 × 109 W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowy­ wania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji. Może być stosowany w mieszankach paszo­ wych zawierających koksydiostatyki: diklazuril, halofuginon, sól sodową monen­ zyny, robenidynę, maduramycynę amonu i sól sodową lasalocidu. Cielęta 3 miesiące 1,28 × 109 1,28 × 109 W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowy­ wania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji. Bez ograniczeń czasowych” Bez ograniczeń czasowych

„E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 Bacillus subtilis DSM 5750 (w stosunku 1/1)

Mieszanka Bacillus licheniformis DSM 5749 i

Bacillus subtilis DSM 5750 zawierająca co najmniej 3,2 × 109 CFU/g dodatku (1,6 × 109 każdej bakterii)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.3.2009

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 71 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 59 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca niewłączenia triflumuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1681) (1)

 • Dz. U. L71 - 23 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2009 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1327)

 • Dz. U. L71 - 20 z 200917.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 60/07 którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Fluorite di Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7805) (1)

 • Dz. U. L71 - 15 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Riso Nano Vialone Veronese (ChOG))

 • Dz. U. L71 - 13 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania wspólnotowych kontyngentów taryfowych na produkty z juty i włókna kokosowego oraz uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L71 - 11 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej dekochinat oraz narazynę/nikarbazynę (1)

 • Dz. U. L71 - 3 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L71 - 1 z 200917.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2009 z dnia 16 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.