Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 72 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1673) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 72 POZ 18

Strona 1 z 3
L 72/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1673)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/244/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)


Właściwe organy innych państw członkowskich zgłosiły zastrzeżenia wobec wprowadzenia produktu do obrotu. Dnia 12 marca 2008 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeń­ stwa Żywności (zwany dalej EFSA) wydał opinię (opubli­ kowaną dnia 26 marca 2008 r.) (2), w której stwierdził, na podstawie wszystkich przedłożonych danych, że biorąc pod uwagę planowane wykorzystanie produktu do celów ozdobnych, cięte kwiaty goździka zmodyfiko­ wanego genetycznie (Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12) nie powinny mieć negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt ani na środowisko. EFSA uznał również, że zakres planu monitorowania przedło­ żonego przez zgłaszającego jest zgodny z planowanym wykorzystaniem goździka. Po zbadaniu pełnego zgłoszenia, dodatkowych informacji dostarczonych przez zgłaszającego, konkretnych zastrzeżeń zgłoszonych przez państwa członkowskie oraz opinii EFSA stwierdzono, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że wprowadzenie do obrotu ciętych kwiatów zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dian­ thus caryophyllus L., linia 123.8.12) mogłoby mieć nega­ tywny wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź na środowisko, biorąc pod uwagę planowane wykorzystanie produktu do celów ozdobnych. Do celów rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych gene­ tycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (3) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia systemu opracowywania i przypisywania niepowtarzalnych iden­ tyfikatorów dla organizmów genetycznie zmodyfikowa­ nych (4), zmodyfikowanemu genetycznie goździkowi (Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12) przypisano niepowtarzalny identyfikator.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych gene­ tycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 akapit pierwszy, po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

(7)

Na mocy dyrektywy 2001/18/WE wprowadzenie do obrotu produktu zawierającego lub składającego się z organizmu zmodyfikowanego genetycznie albo kombi­ nacji organizmów zmodyfikowanych genetycznie zależy od pisemnego zezwolenia udzielanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, który otrzymał zgło­ szenie dotyczące wprowadzenia produktu do obrotu zgodnie z procedurą ustaloną w powyższej dyrektywie. W marcu 2007 r. spółka Florigene Ltd z Melbourne, Australia, przedstawiła właściwemu organowi Nider­ landów zgłoszenie dotyczące wprowadzenia na rynek zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryop­ hyllus L., linia 123.8.12). Zgłoszenie obejmuje przywóz, dystrybucję i sprzedaż detaliczną goździka Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12, tak jak w przypadku wszystkich innych odmian goździków. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 dyrektywy 2001/18/WE właściwy organ Niderlandów sporządził sprawozdanie z oceny, które zostało przedłożone Komisji i właściwym organom innych państw członkow­ skich. W sprawozdaniu z oceny stwierdzono, że nie ma powodów do nieudzielenia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu ciętych kwiatów zmodyfikowanego gene­ tycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12) przeznaczonego do celów ozdobnych, jeśli spełnione są określone warunki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 72 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 21 z 200918.3.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 marca 2009 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2007 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8) (EBC/2009/4)

 • Dz. U. L72 - 6 z 200918.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji nr 1/2008 wspólnego komitetu WEOL ustanowionego na mocy Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Bułgarią, Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Islandią, Czarnogórą, Norwegią, Rumunią, Serbią i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, zmieniającej załącznik I do umowy

 • Dz. U. L72 - 5 z 200918.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L72 - 3 z 200918.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2009 z dnia 17 marca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X i w wodach WE CECAF 34.1.1. przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L72 - 1 z 200918.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2009 z dnia 17 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.