Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 72 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 marca 2009 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2007 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8) (EBC/2009/4)

Data ogłoszenia:2009-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 72 POZ 21

Strona 1 z 2
18.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/21

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 6 marca 2009 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2007 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8) (EBC/2009/4) (2009/245/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 958/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8) (1), a w szczególności jego art. 3 ust. 2, mając na uwadze, że art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 958/2007 (EBC/2007/8) stanowi, że odstępstwa mogą zostać przyznane funduszom inwestycyjnym (FI) podlegającym krajowym zasadom rachunkowości, które dopuszczają dokony­ wanie wyceny aktywów rzadziej niż raz na kwartał. Przepis ten stanowi również, że kategorie FI, którym krajowe banki centralne (KBC) wedle swojego uznania mogą udzielać odstępstw, określa Rada Prezesów,


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

958/2007 (EBC/2007/8) są określone w załączniku do niniej­ szej decyzji. Rada Prezesów dokona przeglądu tych kategorii co najmniej raz na trzy lata.

Artykuł 2 Przepis końcowy Niniejsza decyzja jest adresowana do KBC państw członkow­ skich, które przyjęły walutę euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 6 marca 2009 r.

Artykuł 1 Odstępstwa Kategorie FI, którym KBC wedle swojego mogą udzielać odstępstw na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 211 z 11.8.2007, s. 8.

L 72/22

ZAŁĄCZNIK

Kategorie funduszy inwestycyjnych, którym mogą zostać przyznane odstępstwa na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 958/2007 (EBC/2007/8)

Akty prawne dotyczące tej kategorii Akt prawny określający częstotliwość wyceny

PL

Państwo członkowskie Numer/data aktu prawnego Właściwe przepisy Tytuł aktu prawnego Numer/data aktu prawnego Właściwe przepisy

Nazwa kategorii FI

Tytuł aktu prawnego

Częstotliwość wyceny według prawa krajowego

Grecja

Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία nr 2778 z dnia 30 grudnia 1999 r. art. 21 nr 2778 z dnia 30 grudnia 1999 r.

(Przedsiębiorstwa inwestowania w nieruchomości) (Ustawa o przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania w nieruchomości – przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w nieruchomości i inne przepisy)

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

art. 22 ust. 7 i art. 27 ust. 3 i4

Roczna

(Ustawa o przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania w nieruchomości – przedsiębiorstwach inwestowania w nieruchomości i inne przepisy)

Francja Rozdział IV, Sekcja 1, podsekcja 10, L214-36 do L214-38

Fonds commun de placement ą risque

Code monétaire et financier

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dwa razy do roku

(Fundusze podwyższonego ryzyka)

(Kodeks pieniężny i finansowy)

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (ogólny regulamin Organu Nadzoru nad Rynkami Finansowymi)

Księga IV, art. 141-13

Francja

Sociétés civiles de placement immobilier

Code monétaire et financier

(Przedsiębiorstwa inwestowania w nieruchomości)

Rozdział IV, Sekcja 3 L214-50 do L214-84

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Księga IV, art. 422-44

Roczna

Francja

Organismes de placement collectif immobilier

Code monétaire et financier

(Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w nieruchomości)

Rozdział IV, Sekcja 5, L214-89 do L214-146

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Księga IV, art. 424-66

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 72 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 18 z 200918.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1673) (1)

 • Dz. U. L72 - 6 z 200918.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji nr 1/2008 wspólnego komitetu WEOL ustanowionego na mocy Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Bułgarią, Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Islandią, Czarnogórą, Norwegią, Rumunią, Serbią i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, zmieniającej załącznik I do umowy

 • Dz. U. L72 - 5 z 200918.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L72 - 3 z 200918.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2009 z dnia 17 marca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X i w wodach WE CECAF 34.1.1. przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L72 - 1 z 200918.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2009 z dnia 17 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.