Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 72 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji nr 1/2008 wspólnego komitetu WEOL ustanowionego na mocy Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Bułgarią, Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Islandią, Czarnogórą, Norwegią, Rumunią, Serbią i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, zmieniającej załącznik I do umowy

Data ogłoszenia:2009-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 72 POZ 6

Strona 1 z 8
L 72/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji nr 1/2008 wspólnego komitetu WEOL ustanowionego na mocy Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Bułgarią, Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Islandią, Czarnogórą, Norwegią, Rumunią, Serbią i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, zmieniającej załącznik I do umowy (2009/243/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Od czasu podpisania umowy przyjęto nowe prawodaw­ stwo wspólnotowe mające znaczenie dla wykonania umowy. Artykuł 17 ust. 3 lit. a) umowy nakłada na wspólny komitet obowiązek przyjmowania decyzji zmieniających załącznik I do umowy. Artykuł 2 ust. 2 decyzji Rady w sprawie umowy prze­ widuje, że stanowisko Wspólnoty dotyczące decyzji przy­ jmowanych przez wspólny komitet, które jedynie rozsze­ rzają stosowanie aktów prawnych Wspólnoty na part­ nerów WEOL, jest określane przez Komisję,

uwzględniając decyzję 2006/682/WE Rady oraz przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Repu­ bliką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Repu­ bliką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (1) w sprawie ustanowienia Wspólnego Europej­ skiego Obszaru Lotniczego (WEOL) (2), uwzględniając Wielostronną umowę między Wspólnotą Euro­ pejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Repu­ bliką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (3) (zwanej dalej „umową”), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Stanowisko Wspólnoty Europejskiej we wspólnym komitecie WEOL ustanowionym na mocy art. 18 Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, dotyczące zmiany załącznika I do umowy, opiera się na załączniku do niniejszej decyzji.

Umowa została podpisana dnia 9 czerwca 2006 r. Artykuł 18 umowy ustanawia wspólny komitet, który jest odpowiedzialny za zarządzanie umową i jej prawid­ łową realizację.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

(1) Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r. (2) Dz.U. L 285 z 16.10.2006, s. 1. (3) Dz.U. L 285 z 16.10.2006, s. 3.

18.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/7

ZAŁĄCZNIK „DECYZJA NR 1/2008 WSPÓLNEGO KOMITETU WEOL z dnia 10 grudnia 2008 r. zastępująca załącznik I do umowy WEOL WSPÓLNY KOMITET, uwzględniając Wielostronną umowę między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (1) w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotni­ czego (zwaną dalej »umową WEOL«), w szczególności jej art. 17 ust. 3 lit. a), STANOWI, CO NASTĘPUJE: Artykuł Załącznik do niniejszej decyzji zastępuje załącznik I do umowy WEOL. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 2008 r. W imieniu wspólnego komitetu ....................................., Przewodniczący Uwierzytelnione przez ..................................................................., Sekretarz

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 72 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 21 z 200918.3.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 marca 2009 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2007 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8) (EBC/2009/4)

 • Dz. U. L72 - 18 z 200918.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1673) (1)

 • Dz. U. L72 - 5 z 200918.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L72 - 3 z 200918.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2009 z dnia 17 marca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X i w wodach WE CECAF 34.1.1. przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L72 - 1 z 200918.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2009 z dnia 17 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.